OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Burmistrz Miasta Grajewo: wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2019 r.

Ogłoszenie nr 500173803-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 650637-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.03.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r., tj. pielęgnacja i bieżące utrzymanie wszystkich urządzonych obiektów i terenów zieleni miejskiej oraz terenów nieurządzonych stanowiących własność Miasta. Szczegółowy zakres pielęgnacji zieleni miejskiej obejmuje: 1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów: a) parki położone na terenie miasta, w tym: - park Wolności przy ul. Strażackiej - 18.525 m ² - park przy ul. Nowickiego - 4.900 m 2 - park przy Urzędzie Miasta - 5.340 m 2 - park i plac zabaw oraz teren wokół budynku nr 61B przy ul. Wojska Polskiego - 11.800m 2 - plac zabaw przy ul. Książęcej wraz z terenem przyległym - ok. 2.000 m2, - plac zabaw za blokiem przy ul. Wiktorowo 60 wraz z terenem przyległym - ok. 1.000 m2, - plac zabaw na os. Centrum (za kościołem) wraz z terenem przyległym - ok. 1.000 m2, b) trawniki, skwery i zieleńce, w tym: - trawniki przy ul. Sportowej - 2.654 m2 - skwer na Pl. Niepodległości - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Grunwaldzkiej - 669 m2 - trawniki przy klubie Hades i parking trawiasty - 1.920 m2 - trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades - 6.000 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wilczewo - 836 m2 - trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3 - 1.500 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej - 630 m2 - trawniki przy ul. Mickiewicza - 1.400 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Nowo Osiedle - 400 m2 - trawniki przy ul. Targowej - 500 m2 - trawniki przy ul. 9 PSK - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Wojska Polskiego w rejonie MDK oraz na skarpach przy schodach MDK wraz z krzewami i kwiatami - 1.800 m2 - trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego - 100 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200 m2 - zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego - 3.600 m2 - skwer przy ul. Nowo Osiedle - 50 m2 - skwer przy ul. Popiełuszki i Kilińskiego - 50 m2 - skwer i trawniki przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe - 850 m2 - trawniki przy ul. Ekologicznej - 2.500 m2 - trawniki przy ul. Ks Pęzy - 1.200 m2 - trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej- 1.800 m2 - trawniki przy ul. Dwornej - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta - 450 m2 - trawniki przy ul. Kolejowej - 200 m2 - trawniki przy ul. Inwestycyjnej o pow. ok. 800m2 - wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, koszenie trawy, - trawniki przy ul. Krasickiego (przy Przedszkolu Nr 2)- 200 m2 - trawniki przy ul. Leśnej i Grzybowej - ok. 2.050 m2, - trawniki przy ul. Falewicza i Tabortowskiego - ok. 1.000 m2, - trawniki na os. 1000-lecia, przy parkingu i blokach nr 3, 4, 5, c) pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.: - tereny położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce Nr 4603/1 - 20.000 m2 - boisko przy ul. Ks. Pęzy - 1.550 m2 - boisko za parkingiem na Oś. Centrum - 3.000 m2 Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na: a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie, b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 500 m2 d) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, - prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości ok. 12.000 szt. w miesiącach: maj – pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec – drugie nasadzenie, oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Sadzonki kwiatów zapewnia Miasto. Begonia stale kwitnąca czerwona i biała – 10.000 szt. Mrozy – 300 szt. Aksamitka wielokwiatowa – 1.350 szt. Petunia – 200 szt. Pelargonia ( pełny kwiat) – 100 szt. Wilec – 50 szt. Miejsca nasadzeń : - parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości, - teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego, - zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego), - teren na os. Centrum (za kościołem), - park przy ul. Wojska Polskiego, - park Wolności przy ul. Strażackiej - kwietniki i donice (mocowane również na słupach oświetleniowych). 2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nieurządzonych stanowiących mienie miejskie: a) położonych pomiędzy Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika na działkach nr 3963, 3964/9, 1611/6, 1607/3, 3962, 3961 i inne) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci, pielęgnacji drzewek posadzonych w latach ubiegłych; b) położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/10, 1061/11 – utrzymanie polega na sukcesywnym wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, c) zieleni przydrożnej nieurządzonej i rowów w pasach wszystkich dróg miejskich publicznych i wewnętrznych, w szczególności - przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo, Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia, Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych i przepompowni ścieków), Książęcej, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej, 11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich, Legionistów, - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów i zbieraniu śmieci, z tym że pasy drogowe dróg gruntowych należy wykosić co najmniej 2 razy – do końca maja i do końca wegetacji roślin, a przy drogach o nawierzchni ulepszonej trawniki i rowy należy wykaszać na bieżąco stosownie do wzrostu traw i chwastów, nie rzadziej niż raz w miesiącu, d) skarp na os. Broniewskiego i os. 1000-lecia przy zjeździe do parku Solidarności – utrzymanie polega na sukcesywnym wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, e) położonych na os. Południe przy garażach przy łączniku ul. 9 Pułku Strzelców Konnych – działki nr 2042/9, 2043/14, 4417 – pow. ok. 1,5 ha – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, f) położonych przy ul. Falewicza (od ul. 9 Pułku Strzelców Konnych) po obu stronach drogi – pow. ok. 1,5 ha – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, g) położonych przy drodze DP1 oraz na os. Południe pomiędzy budynkami TBS, Zespołem Szkół Zawodowych i ul. Ekologiczną – łącznie pow. ok. 1,7 ha – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach – do końca maja i do końca wegetacji roślin, h) terenów położonych pomiędzy zabudową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi im. H. Sawickiej, a przepompownią ścieków i ul. Ks. Pęzy na działkach nr 853, 839, 855, 849 – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, i) terenów położonych przy garażach na ul. Ekologicznej przy miejskiej oczyszczalni ścieków – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, j) terenów położonych na os. Tysiąclecia na wysokości bloków 6 i 7 oraz pomiędzy blokami nr 3 i 4 – 1000 m2 - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, k) wycinanie odrostów drzew i samosiejek na działce nr 47/1 przy ul. Grzybowej oraz na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestycyjnej – sukcesywnie, w zależności od potrzeb, l) terenów położonych pomiędzy ul. Ekologiczną a kościołem pw. MBNP obsadzonych sadzonkami drzew - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów pomiędzy sadzonkami, 3) Utrzymanie drzew i krzewów rosnących przy ulicach będących drogami miejskimi oraz na terenie parków, polegające na: a) dokonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez pracownika Zamawiającego, - około 200 szt. drzew i krzewów rocznie. b) usuwaniu odrostów przy drzewach, c) utrzymaniu w obrębie drzew tzw. czarnego ugoru, d) wycince uszkodzonych drzew (powstałych na skutek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych) położonych na terenach miejskich. 4) Pielęgnację żywopłotów znajdujących się : a) przy Urzędzie Miasta - 500 mb b) przy klubie Hades - 150 mb Pielęgnacja żywopłotów polega na podcinaniu i formowaniu na bieżąco, utrzymywaniu tzw. czarnego ugoru w pasie żywopłotu, podlewaniu i nawożeniu żywopłotów. 5) Pielęgnację posadzonych w ostatnich 3 latach drzew i krzewów Pielęgnacja polega na okopywaniu drzew i utrzymaniu tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, podcinaniu, formowaniu, podlewaniu i nawożeniu. 6) Oczyszczenie i odchwaszczenie alejek wykonanych z płytek chodnikowych i polbruku oraz alejek żwirowych w parkach i na zieleńcach w okresie letnim, a w okresie zimowym – odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Powierzchnia alejek : a) skwer przy Pl. Niepodległości - 660 m 2 b) park Wolności przy ul. Strażackiej - 2.950 m 2 c) park przy ul. Nowickiego - 460 m 2 d) park przy ul. Wojska Polskiego - 2.880 m 2 e) skarpa przy cmentarzu komunalnym ul. Pułaskiego - 400 m 2 f) park przy Urzędzie Miasta (z wyłączeniem placu i chodników przed budynkiem) - 800 m2 7) Renowację istniejących trawników, m.in.: w parkach, przy Urzędzie Miasta - ok 500 m2. 8) Zakładanie nowych trawników jako uzupełnienie inwestycji drogowych: - w rejonie parkingu położonego w pasie drogowym ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym, - prace będą polegały na uporządkowaniu terenu, wyrównaniu nawierzchni, nawiezieniu żyznej warstwy ziemi, wysiewie trawy, pielęgnacji – średnio ok 500 m2 . 9) Posadzenie sadzonek drzew i krzewów na terenie miasta w zamian za wycięte drzewa i krzewy - przewiduje się nasadzenie w miejscach wyciętych drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w parkach miejskich i ciągach dróg miejskich w ilości ok 100 szt. Miasto zabezpieczy sadzonki drzew i krzewów. 10) Zawieszenie na słupach oświetleniowych 10 kpl. kwietników i nasadzenie w nich oraz pielęgnowanie kwiatów w ilości ok. 25 szt. na jeden kwietnik – kwietniki oraz kwiaty dostarczy Zamawiający. 11) Remont ławek parkowych, tablic informacyjnych i urządzeń w parkach miejskich. Zakres prac obejmuje : a) remont ławek w tym uzupełnienie brakujących listew siedzisk i oparć oraz naprawę wraz z ich pomalowaniem - w okresie do 15 maja, b) remont tablic informacyjnych, c) remont urządzeń parkowych służących do zabawy i odpoczynku, w tym naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, 12) Roboty zapewniające utrzymanie warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym : a) utrzymanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, b) wycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych dróg miejskich, c) utrzymanie widoczności znaków drogowych przy ulicach miejskich. 13) Dostarczenie, ustawienie 2 szt. choinek: przed Urzędem Miasta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV: 77313000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 509259.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: prezes@puk.grajewo.com
Adres pocztowy: ul. Targowa 19
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 549504.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 549504.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1737995.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-01-02