OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

Ogłoszenie nr 500261840-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617465-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie pn.: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego nr projektu PIOS.02.05.00-00-0122/16-00 w części „Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie”. 2. Realizacja inwestycji polega na „Zagospodarowaniu Parku Solidarności” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowaniu Parku Solidarności w Grajewie oraz utworzenie terenów zielonych” i obejmuje swym zakresem n/w elementy: a) prace związane z urządzeniem zieleni, w tym: • remont i regulacja linii brzegowej istniejących stawów (oczyszczenie oraz odmulenie) z obsadzeniem roślinnością wodną i szuwarami • budowa pływającej wyspy wraz z drewnianym domkiem dla ptaków nadwodnych, dostawa domków dla owadów, domków dla kotów, kaczkomatu (automatu sprzedażowego z karmą dla dzikich kaczek) • usunięcie drzew, samosiewów i przerośniętych krzewów, • umocnienie skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem poprzez obsadzenie oraz prace arborystyczne (w tym wzmocnienie skarpy poprzez zastosowanie GEOKRATY), • założenie zieleni – drzewa • założenie zieleni –krzewy • założenie zieleni - łąki naturalistyczne • założenie zieleni - łąki kwietne • założenie zieleni - klomby kwiatowe • założenie zieleni - trawniki pielęgnowane b) roboty drogowe, w tym: • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej • budowa nawierzchni głównej alei parku (A) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm oraz placów wejściowych do parku (1) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm • budowa nawierzchni ścieżki spacerowej (B) z kostki brukowej betonowej z powierzchnią płukaną, bez fazy koloru szarego gr. 6 cm • budowa nawierzchni ścieżki rowerowo-rolkowej (C) z kostki brukowej betonowej, gładkiej bez fazy koloru grafitowego gr. 6 cm • budowa ścieżki spacerowej rekreacyjnej (D) o nawierzchni żwirowo-gliniasto-cementowej gr. 5 cm wraz z budową 3 szt. mostków murowanych c) roboty wodno-kanalizacyjne, w tym: • rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej • budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku • budowa systemu rur drenarskich drenaż • remont śluzy nr 1 • budowa przepustów betonowych pod alejki parkowe d) roboty elektryczne, w tym: • doprowadzenie instalacji elektrycznej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku • montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych • montaż opraw parkowych LED • montaż opraw najazdowych o regulowanym kącie świecenia. • budowa systemu monitoringu poprzez rozmieszczenie 9 szt. kamer na słupach oświetleniowych wskazanych lamp parkowych na terenie parku e) dostawy i usługi • dostawa i montaż małej architektury: ławki parkowe (szt. 32), kosze na śmieci (szt. 32), psi pakiet, stojaki rowerowe (szt. 3) Zgodnie z dokumentacją projektową Zagospodarowania Parku Solidarności w Grajewie opracowaną przez ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki. 3. Wyspę dla ptaków, o której mowa pkt. 2 ppkt a) należy wykonać w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przy uwzględnieniu następujących założeń: a) wyspę należy wykonać jako pływającą, (zakotwiczona lub przycumowana) b) należy przewidzieć możliwość wykonania nasadzeń zieleni oraz montaż drewnianego domku dla ptaków nadwodnych, c) należy przewidzieć możliwość ściągnięcia do brzegu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych, d) powierzchnia wyspy ok. 20 m2. 4. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych na tym etapie rezygnuje się z realizacji n/w elementów objętych dokumentacją projektową: • pomost drewniany - molo w kształcie litery G o konstrukcji drewnianej, • schody terenowe z rampą dla niepełnosprawnych oraz tarasem dwupoziomowym, • główny plac ze sceną mobilną, • pumptrack asfaltowy, • plac zabaw, • wiaty małe o powierzchni do 35 m2 – szt. 4, • wiata duża, • pergole, • toalety samoczyszczące – szt. 2, • część elementów małej architektury – ławki parkowe (szt. 32), leżaki, siedziska betonowe, rzeźba terenowa „Wilk”, rzeźba symbolizująca „Solidarność”, kamień pamięci, skałki - ścianki wspinaczkowe, stoły biesiadne, fontanny pływające oraz tablice informacyjne
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 77310000-6, 77300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3727783.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NOVUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6287895.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6287895.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9441262.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-10-31

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-10-31

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-10-31