OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

Ogłoszenie nr 500219154-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601380-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500204834-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja inwestycji polega na „Zagospodarowaniu Parku Solidarności” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowaniu Parku Solidarności w Grajewie oraz utworzenie terenów zielonych” i obejmuje swym zakresem n/w elementy: a) remont i regulacja linii brzegowej istniejących stawów (oczyszczenie oraz odmulenie) z obsadzeniem roślinnością wodną i szuwarami oraz budowa wyspy pływającej z drewnianym domkiem dla ptaków nadwodnych b)urządzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, w tym: •usunięcie drzew, samosiewów i przerośniętych krzewów, •umocnienie skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem poprzez obsadzenie oraz prace arborystyczne (w tym wzmocnienie skarpy poprzez zastosowanie GEOKRATY), •założenie zieleni – drzewa i krzewy •założenie zieleni - łąki naturalistyczne i kwietne •założenie zieleni - klomby kwiatowe •założenie zieleni - trawniki pielęgnowane c)roboty drogowe, w tym: •rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej •budowa nawierzchni głównej alei parku (A) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm •budowa placów wejściowych do parku (1) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm •budowa nawierzchni ścieżki spacerowej (B) z kostki brukowej betonowej z powierzchnią płukaną, bez fazy koloru szarego gr. 6 cm •budowa nawierzchni ścieżki rowerowo-rolkowej (C) z kostki brukowej betonowej, gładkiej bez fazy koloru grafitowego gr. 6 cm •budowa ścieżki spacerowej rekreacyjnej (D) o nawierzchni żwirowo-gliniasto-cementowej gr. 5 cm wraz z budową 3 szt. mostków murowanych d)roboty wodno-kanalizacyjne, w tym: •rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej •budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku •budowa systemu rur drenarskich drenaż •remont śluzy nr 1 •budowa przepustów betonowych pod alejki parkowe e)roboty elektryczne, w tym: •doprowadzenie instalacji elektrycznej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku •montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych •montaż opraw parkowych LED •montaż opraw najazdowych o regulowanym kącie świecenia. •budowa systemu monitoringu poprzez rozmieszczenie 9 szt. kamer na słupach oświetleniowych wskazanych lamp parkowych na terenie parku f)dostawy i usługi •dostawa i montaż małej architektury: ławki parkowe (szt. 32), kosze na śmieci (szt. 32), psi pakiet, stojaki rowerowe (szt. 3), domki dla owadów, drewniany domek dla ptaków nawodnych, domki dla kotów, kaczkomat (automat sprzedażowy z karmą dla dzikich kaczek). Zgodnie z dokumentacją projektową Zagospodarowania Parku Solidarności w Grajewie opracowaną przez ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych na tym etapie rezygnuje się z realizacji n/w elementów: •pomost drewniany - molo w kształcie litery G o konstrukcji drewnianej, •schody terenowe z rampą dla niepełnosprawnych oraz tarasem dwupoziomowym, •główny plac ze sceną mobilną, •pumptrack asfaltowy, •plac zabaw, •wiaty małe o powierzchni do 35 m2 – szt. 4, •wiata duża, •pergole, •toalety samoczyszczące – szt. 2, •część elementów małej architektury – ławki parkowe (szt. 32), leżaki, siedziska betonowe, rzeźba terenowa „Wilk”, rzeźba symbolizująca „Solidarność”, kamień pamięci, skałki - ścianki wspinaczkowe, stoły biesiadne, fontanny pływające oraz tablice informacyjne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 77310000-6, 77300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przetarg nieograniczony został unieważniony na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 6 287 895,24 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 4 585 000,00 zł.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-09-12