OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie” polega na budowie czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, podpiwniczonego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 501,09m², powierzchni użytkowej 2021,45 m² i kubaturze 5199,71m³, ilość mieszkań 32 w tym jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej o układzie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych ze stropami żelbetowymi kanałowymi, przykryty stropodachem o konstrukcji żelbetowej z płyt dachowych korytkowych zamkniętych. Budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci cieplnej poprzez zainstalowany węzeł cieplny, instalacje wodno-kanalizacyjną podłączoną do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczną , odgromową i instalacje telekomunikacyjne (domofonową, telewizyjną, telekomunikacyjną). Mieszkania wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne: zlewozmywak na szafce, umywalka, kabina z brodzikiem, sedes. Pomieszczenie kuchni wyposażone w kuchnie gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butle gazową. Wykończenie wewnętrzne budynku zgodnie z pkt. 7 opisu projektu architektonicznego. Zagospodarowanie terenu wokół budynku miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym wraz z odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, chodnik oraz plac gospodarczy i zieleń. Plac zabaw nie podlega realizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211000-9

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3850542.72
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NEW HOUSE Firma Usługowo-Budowlana Paweł Babiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 2G
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4709760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4709760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9427519.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-06-18

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-06-20