OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”.

Ogłoszenie nr 500180442-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0435/17 pn. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541065-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500119488-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, która obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową 209 zestawów kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Grajewa, w tym: a) 149 zestawów „2-200” o mocy min. 2,60 kW (dwa kolektory + 200 l zasobnik), b) 60 zestawów „3-300” o mocy min. 3,90 kW (trzy kolektory + 300 l zasobnik), 2) posadowienie podgrzewacza c. w. u. z dwiema wężownicami, 3) podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., 4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u., 5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego, 6) instalacja sterowania i zasilania wraz z układem AKPiA układu solarnego, 7) montaż systemu automatycznego sterowania wyposażonego w sterownik mikroprocesorowy, 8) wykonanie płukania oraz próby ciśnieniowych instalacji, 9) napełnienie i uruchomienie instalacji, 10) uzupełnienie ubytków ścian, stopów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, 11) wykonanie przewodów instalacji C.O. i podłączenie górnej wężownicy oraz wody zimnej i ciepłej niezbędnych do podłączenia z projektowanym systemem solarnym 12) przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych, 13) sporządzenie i dostarczenie dla użytkownika pisemnej instrukcje obsługi i karty przeglądów gwarancyjnych dla każdego zainstalowanego zestawu, 14) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania w/w zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności; 15) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (po 3 przeglądy dla każdego zainstalowanego zestawu) oraz jednokrotnej wymiany płynu solarnego (w każdym zainstalowanym zestawie): a) I przegląd po 12 miesiącach, b) II przegląd po 36 miesiącach, c) III przegląd po 60 miesiącach, oraz odnotowanie w/w przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych. Jeżeli producent kolektorów lub innych urządzeń wchodzących w skład zestawów solarnych wymaga - dla zachowania ważności gwarancji - wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora - Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – załącznik nr 7 SIWZ oraz „Dokumentacja projektowa instalacji kolektorów słonecznych” – załącznik nr 8 SIWZ, opracowana przez firmę „GREENPROJECT” Łukasz Chłąd z siedzibą 42-125 Gruszewnia ul. Kłobucka 31.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09331100-9

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1966957.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sungrant Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciesielska 2/23
Kod pocztowy: 15-542
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2151291.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2151291.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2515320.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 wraz ze zmianami),w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r. poz. 964 wraz ze zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania(Dz.U. z 2017 r. poz.47). 2) Właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w trackie postępowania jest Krajowa Izba Odwoławcza,Postępu 17a 02-676 Warszawa, Polska. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając jednocześnie jego odpis Zamawiającemu. 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 5) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.07.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:2018/S 145-331577 z dnia 31.07.2018 r.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-07-31

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-08-01

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-08-01