Ogłoszenie nr 650637-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiOgłoszenie nr 650637-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Burmistrz Miasta Grajewo: Wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Wykonywanie pielęgnacja zieleni miejskiej w 2019 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.grajewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.grajewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w 2019 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r., tj. pielęgnacja i bieżące utrzymanie wszystkich urządzonych obiektów i terenów zieleni miejskiej oraz terenów nieurządzonych stanowiących własność Miasta opisanych w pkt. 2. Szczegółowy zakres pielęgnacji zieleni miejskiej obejmuje: 1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów: a) parki położone na terenie miasta, w tym: - park Wolności przy ul. Strażackiej - 18.525 m ² - park przy ul. Nowickiego - 4.900 m 2 - park przy Urzędzie Miasta - 5.340 m 2 - park i plac zabaw oraz teren wokół budynku nr 61B przy ul. Wojska Polskiego - 11.800m 2 - plac zabaw przy ul. Książęcej wraz z terenem przyległym – ok. 2.000 m2, - plac zabaw za blokiem przy ul. Wiktorowo 60 wraz z terenem przyległym – ok. 1.000 m2, - plac zabaw na os. Centrum (za kościołem) wraz z terenem przyległym – ok. 1.000 m2, b) trawniki, skwery i zieleńce, w tym: - trawniki przy ul. Sportowej - 2.654 m2 - skwer na Pl. Niepodległości - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Grunwaldzkiej - 669 m2 - trawniki przy klubie Hades i parking trawiasty - 1.920 m2 - trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades - 6.000 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wilczewo - 836 m2 - trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3 - 1.500 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej - 630 m2 - trawniki przy ul. Mickiewicza - 1.400 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Nowo Osiedle - 400 m2 - trawniki przy ul. Targowej - 500 m2 - trawniki przy ul. 9 PSK - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Wojska Polskiego w rejonie MDK oraz na skarpach przy schodach MDK wraz    z krzewami i kwiatami - 1.800 m2 - trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego - 100 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200 m2 - zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego - 3.600 m2 - skwer przy ul. Nowo Osiedle - 50 m2 - skwer przy ul. Popiełuszki i Kilińskiego - 50 m2 - skwer i trawniki przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe - 850 m2 - trawniki przy ul. Ekologicznej - 2.500 m2 - trawniki przy ul. Ks Pęzy - 1.200 m2 - trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej - 1.800 m2 - trawniki przy ul. Dwornej - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta - 450 m2 - trawniki przy ul. Kolejowej - 200 m2 - trawniki przy ul. Inwestycyjnej - pow. ok. 800m2 - trawniki przy ul. Krasickiego (przy Przedszkolu Nr 2) - 200 m2 - trawniki przy ul. Leśnej i Grzybowej - ok. 2.050 m2, - trawniki przy ul. Falewicza i Tabortowskiego - ok. 1.000 m2, - trawniki na os. 1000-lecia, przy parkingu i blokach nr 3, 4, 5, c) pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.: - tereny położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce Nr 4603/1 - 20.000 m2 - boisko przy ul. Ks. Pęzy - 1.550 m2 - boisko za parkingiem na Oś. Centrum - 3.000 m2 Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na: a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie, b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 500 m2 d) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, - prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości ok. 12.000 szt. w miesiącach: maj – pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec – drugie nasadzenie, oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Sadzonki kwiatów zapewnia Miasto. Begonia stale kwitnąca czerwona i biała – 10.000 szt. Mrozy – 300 szt. Aksamitka wielokwiatowa – 1.350 szt. Petunia – 200 szt. Pelargonia ( pełny kwiat) – 100 szt. Wilec – 50 szt. Miejsca nasadzeń : • parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości, • teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego, • zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego), • teren na os. Centrum (za kościołem), • park przy ul. Wojska Polskiego, • park Wolności przy ul. Strażackiej • kwietniki i donice (mocowane również na słupach oświetleniowych). 2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nieurządzonych stanowiących mienie miejskie: a) położonych pomiędzy Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika na działkach nr 3963, 3964/9, 1611/6, 1607/3, 3962, 3961 i inne) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci, pielęgnacji drzewek posadzonych w latach ubiegłych. b) położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/10, 1061/11 – utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, c) zieleni przydrożnej nieurządzonej i rowów w pasach wszystkich dróg miejskich publicznych i wewnętrznych, w szczególności - przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo, Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia, Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych i przepompowni ścieków), Książęcej, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej, 11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich, Legionistów; - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów i zbieraniu śmieci, z tym że pasy drogowe dróg gruntowych należy wykosić co najmniej 2 razy – do końca maja i do końca wegetacji roślin, a przy drogach o nawierzchni ulepszonej trawniki i rowy należy wykaszać na bieżąco stosownie do wzrostu traw i chwastów, nie rzadziej niż raz w miesiącu, d) skarp na os. Broniewskiego i os. 1000-lecia przy zjeździe do parku Solidarności – utrzymanie polega na sukcesywnym wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, e) położonych na os. Południe przy garażach przy łączniku ul. 9 Pułku Strzelców Konnych – działki nr 2042/9, 2043/14, 4417 – pow. ok. 1,5 ha – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, f) położonych przy ul. Falewicza (od ul. 9 Pułku Strzelców Konnych) po obu stronach drogi – pow. ok. 1,5 ha – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, g) położonych przy drodze DP1 oraz na os. Południe pomiędzy budynkami TBS, Zespołem Szkół Zawodowych i ul. Ekologiczną – łącznie pow. ok. 1,7 ha – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach – do końca maja i do końca wegetacji roślin, h) terenów położonych pomiędzy zabudową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi im. H. Sawickiej, a przepompownią ścieków i ul. Ks. Pęzy na działkach nr 853, 839, 855, 849 – utrzymanie polega na zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, i) terenów położonych przy garażach na ul. Ekologicznej przy miejskiej oczyszczalni ścieków – utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, j) terenów położonych na os. Tysiąclecia na wysokości bloków 6 i 7 oraz pomiędzy blokami nr 3 i 4 – 1000 m2 - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, k) wycinanie odrostów drzew i samosiejek na działce nr 47/1 przy ul. Grzybowej oraz na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestycyjnej – sukcesywnie, w zależności od potrzeb, l) terenów położonych pomiędzy ul. Ekologiczną a kościołem pw. MBNP obsadzonych sadzonkami drzew - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów pomiędzy sadzonkami, 3) Utrzymanie drzew i krzewów rosnących przy ulicach będących drogami miejskimi oraz na terenie parków, polegające na: a) dokonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez pracownika Zamawiającego, - około 200 szt. drzew i krzewów rocznie. b) usuwaniu odrostów przy drzewach, c) utrzymaniu w obrębie drzew tzw. czarnego ugoru, d) wycince uszkodzonych drzew (powstałych na skutek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych) położonych na terenach miejskich. 4) Pielęgnację żywopłotów znajdujących się : a) przy Urzędzie Miasta - 500 mb b) przy klubie Hades 150 mb Pielęgnacja żywopłotów polega na podcinaniu i formowaniu na bieżąco, utrzymywaniu tzw. czarnego ugoru w pasie żywopłotu, podlewaniu i nawożeniu żywopłotów. 5) Pielęgnację posadzonych w ostatnich 3 latach drzew i krzewów Pielęgnacja polega na okopywaniu drzew i utrzymaniu tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, podcinaniu, formowaniu, podlewaniu i nawożeniu. 6) Oczyszczenie i odchwaszczenie alejek wykonanych z płytek chodnikowych i polbruku oraz alejek żwirowych w parkach i na zieleńcach w okresie letnim, a w okresie zimowym – odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Powierzchnia alejek : a) skwer przy Pl. Niepodległości - 660 m 2 b) park Wolności przy ul. Strażackiej - 2.950 m 2 c) park przy ul. Nowickiego - 460 m 2 d) park przy ul. Wojska Polskiego - 2.880 m 2 e) skarpa przy cmentarzu komunalnym ul. Pułaskiego - 400 m 2 f) park przy Urzędzie Miasta (z wyłączeniem placu i chodników przed budynkiem) - 800 m2 7) Renowację istniejących trawników, m.in.: w parkach, przy Urzędzie Miasta - ok 500 m2. 8) Zakładanie nowych trawników jako uzupełnienie inwestycji drogowych: - w rejonie parkingu położonego w pasie drogowym ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym, - prace będą polegały na uporządkowaniu terenu, wyrównaniu nawierzchni, nawiezieniu żyznej warstwy ziemi, wysiewie trawy, pielęgnacji – średnio ok 500 m2 ; 9) Posadzenie sadzonek drzew i krzewów na terenie miasta w zamian za wycięte drzewa i krzewy - przewiduje się nasadzenie w miejscach wyciętych drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w parkach miejskich i ciągach dróg miejskich w ilości ok 100 szt. Miasto zabezpieczy sadzonki drzew i krzewów. 10) Zawieszenie na słupach oświetleniowych 10 kpl. kwietników i nasadzenie w nich oraz pielęgnowanie kwiatów w ilości ok. 25 szt. na jeden kwietnik – kwietniki oraz kwiaty dostarczy Zamawiający. 11) Remont ławek parkowych, tablic informacyjnych i urządzeń w parkach miejskich. Zakres prac obejmuje : a) remont ławek w tym uzupełnienie brakujących listew siedzisk i oparć oraz naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, b) remont tablic informacyjnych, c) remont urządzeń parkowych służących do zabawy i odpoczynku, w tym naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, 12) Roboty zapewniające utrzymanie warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym : a) utrzymanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, b) wycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych dróg miejskich, c) utrzymanie widoczności znaków drogowych przy ulicach miejskich. 13) Dostarczenie, ustawienie 2 szt. choinek: przed Urzędem Miasta. Warunki wykonywania zamówienia: 1. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca skieruje do prac określonych zakresem umowy minimum 4 pracowników w okresie listopad – marzec oraz 8 pracowników w okresie kwiecień – październik, a także zapewni odpowiedni sprzęt i narzędzia. 2. Wykonawca zapewni dla realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowaną osobę do nadzoru, która będzie odpowiedzialna za fachowe wykonywanie pielęgnacji zieleni, w tym przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych zabiegów agrotechnicznych i ogrodowych. 3. Przedmiot umowy Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zatwierdzonym przez Miasto harmonogramem prac sporządzonym w rozbiciu na miesiące.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby złożył oświadczenie, iż posiada wpis do właściwego rejestru obejmujący prowadzenie działalności w zakresie: a) transportu odpadów komunalnych, b) odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ oraz złożył wykazy i oświadczenia według wzorów stanowiących załącznik Nr 2a, 2b i 2c do SIWZ, iż: a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie – zał. nr 2a b) dysponuje niezbędnym sprzętem i urządzeniami do wykonania zamówienia – zał. nr 2b c) należycie wykonał zamówienia w okresie ostatnich 3 lat – zał. nr 2c.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 10.000 zł, słownie dziesięć tysięcy, w formach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja wieloetapowa
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie 30,00
Termin płatności faktur 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-12-03

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2018-11-21