Ogłoszenie nr 617791-N-2019 z dnia 2019-10-31 r. Burmistrz Miasta Grajewo: zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.Ogłoszenie nr 617791-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Burmistrz Miasta Grajewo: zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (URL): www.grajewo.pl, bip.um.grajewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.grajewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.grajewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Grajewo, ul. strażacka 6A, 19-200 Grajewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
Numer referencyjny: GK.271.04.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.” Do wykonywanych czynności należy: 1) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, 2) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, 3) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody – sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, 4) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach oraz przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, 5) w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych zakres obejmuje również: a) odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, odśnieżanie parkingów zlokalizowanych w niżej wymienionych ulicach, gdy warunki pogodowe są uciążliwe (o terminie odśnieżania należy odpowiednio wcześniej powiadomić mieszkańców bloków poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych), b) wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, c) wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, d) utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście – w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w okresie zimowym określonych w pkt. 2, 3, 4.,3 Zakres prac obejmuje : 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki „polbruk” w pasach przykrawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach : poniedziałek, piątek) ulice wraz z parkingami: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.083 m, b) 1 raz w tygodniu (w dniach : wtorek, środa, czwartek): - ulice wraz z parkingami: Akacjowa, Baczyńskiego, Baśniowa, Bema, Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, DP1 wraz z dojazdami do bloków nr 71, 72, 63A, Dworna, Falewicza, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego, Grzybowa, Jodłowa, Kaczkowskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna – dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego, Książęca, Ks. Pęzy, Lipowa, Liryczna, Leśna, Łazienna wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego , Łąkowa, Magazynowa, Norwida, Nowo Osiedle – dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy blokach os. Południe 29-30), Ogrodowa, Orzeszkowej, Os. Młodych, Owocowa, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Przekopka, Przygodowa, Rolna, Reymonta, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Pogodna, Sienkiewicza, Skośna – dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sportowa, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Tabortowskiego, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na Os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25, sięgacz od ul. Wojska Polskiego - o łącznej długości 29.955 m, - droga dojazdowa od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 o długości 120m oraz przy PIECUCHU o długości 135 m, - drogi wewnętrzne wraz z parkingami: * na os. Tysiąclecia (na działce Nr 1816/21) o długości 245 m, * 3 drogi na os. Broniewskiego (na działkach Nr 1731, 1818/ 41, 1818/ 43, 1818/ 45, 1818/ 47, 1818/ 53, 1818/ 56, 1818/ 58, 1818/ 66, 1818/ 68, 1819/1, 1819/2) o długości 465 m, - sięgacz z ul. Wyzwolenia – 50m, - dojazdy przy Klubie Hades o długości 270 m, - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m2, - parking przy Pl. Niepodległości przy kościele - 850 m2, - parking na os. Południe (przy blokach 3,12) - 680 m2, - parking w ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym - 989 m2, c) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca): - ulica Robotnicza o długości 970 m - ulica Braci Świackich o długości 1650 m, d) dwa razy w sezonie – ul. Inwestycyjna o długości 340 m (po uzgodnieniu z Zamawiającym). 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych: - raz w miesiącu ulice: Ekologiczna, Elektryczna o długości łącznie 800 m. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników oraz ścieżek rowerowych : a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 2070 m2 w ulicach: - Piłsudskiego: na wysokości szaletu – 80 m2, - Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych – 400 m2, - Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych – 1200 m2, - Traugutta przy stacji TRAFO – 50 m2, - Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego – po stronie parku – 340 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 25.430 m2 w ulicach: - Mickiewicza – na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie – 380 m2, - schody do Parku Solidarności (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) – 400m2, - 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Solidarności do ul. Konstytucji 3-go Maja - 250 m2, - Konstytucji 3-go Maja – na wysokości os. Broniewskiego 6, 8, działki Nr 1735/3, Parku Solidarności oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), ul. Koszarowa na wysokości Parku Solidarności – 1390 m2, - Strażackiej – na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta – 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku, Popiełuszki – na wysokości parku – 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) – 750 m2, - Łaziennej – strona lewa do ul. Łaziennej – 410 m2, - Dwornej – całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej – strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983/3 do ul. Krótkiej – strona prawa, na wysokości posesji Nr 28 – strona lewa – 3000 m2, - Krasickiego – chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21) oraz na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 – 525 m2, - Targowej – strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A – 468 m2, - Koszarowej – po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej – 340 m2, na wysokości bloku Nr 17 oraz na wysokości „FENIKSA” od parkingu do ul. Krasickiego – 270 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej – 230 m2, - Legionistów – całość - 150 m2, - droga DP1 prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe – od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej - 350 m2, - Szkolnej – od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej – strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik – strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - ul. 9PSK - po stronie marketów - 592 m2, - M. Konopnickiej – chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 – strona prawa, chodnik położony na wysokości budynku przy Łąkowej 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku przy Działkowej 1 od strony ul. M. Konopnickiej - 250m2, - Pułaskiego – chodniki po stronie cmentarza – 400m2 oraz po stronie domów jednorodzinnych w miejscach, gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 200m2, - Łąkowa – od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej – w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni – 400 m2, - Baczyńskiego – na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy działką przedszkola Nr 6 i działką kościoła pw. Ojca Pio - 150 m2, - Wiktorowo – od ul. Targowej do budynku Wiktorowo 75 - 75m2 oraz na wysokości Osiedla Młodych – 225m2, - Pęzy – rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 – całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI – 290m2, - Lipowej – 200m2, - wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio – chodniki na wysokości Przedszkolna Nr 6 i kaplicy Ojca Pio – 250m2, - ul. Popiełuszki – chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do pierwszej bramy ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i Producentów – 390m2 oraz od ul. Kilińskiego do Piłsudskiego - 394m2, - ul. Szpitalna – chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2, - skrzyżowanie ul. Sportowej i Dąbrowskiego – chodniki, które nie przylegają do granic nieruchomości prywatnych oraz chodnik na wysokości działki nr 2974/4 (budynek nr 29) – 415m2, - droga dojazdowa do cmentarza komunalnego – 100m2, - Robotnicza – po obu stronach – 2450m2, - Partyzantów – po stronie zabudowy jednorodzinnej od budynku Nr 26 do budynku Nr 30 – 370m2, - Leśna – strona lewa od Ełckiej do pierwszego zjazdu – 100m2, - Grzybowa – na wysokości budynku Nr 9 – 45m2, - Dąbrowskiego – od Szkolnej do łącznika ul. Kościuszki po stronie lewej – 140m2, - Wyzwolenia – od Dwornej do ul. Książęcej po lewej stronie – 330m2, - os. 1000-lecia przy placu zabaw - 137m2, - ul. mjr Jana Tabortowskiego – 1281m2 oraz ścieżka rowerowa – 814m2, - ul. płk Tadeusza Falewicza – 1312m2 oraz ścieżka rowerowa – 750m2, - ul. płk Franciszka Kaczkowskiego – 460m2, - DP1 – 272m2 oraz ścieżka rowerowa - 15m2, - ul. Koszarowa – od skrzyżowania z ul. Zieloną do budynku Koszarowa 1 (po stronie budynku Koszarowa 1) – 110m2. c) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok. 200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (25 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia. 6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedzielę i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta – 6 imprez w 2020 roku. 8. Prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych – zakres powierzchniowy określony w pkt. 1, 2, 3. Ustala się następującą kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni gruntowej, twardej nieulepszonej i ulepszonej: I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Braci Świackich, Cmentarna, Dworna, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz z dojazdami, 11-go Listopada – część z polbruku, Mickiewicza wraz z drogą dojazdową od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 oraz przy PIECUCHU, Nowickiego, Pl. Niepodległości, Os. Południe - dojazd do bl. 67, 9 Pułku Strzelców Konnych, DP1 na os. Południe wraz z dojazdami do bloków 71, 72, 63A, Robotnicza, Popiełuszki – cześć bitumiczna, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Targowa, Traugutta – łącznie o długości 15.152 m oraz parking przy Pl. Niepodległości przy kościele - 850 m2 II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Bema, Dąbrowskiej, Dolna, Ekologiczna, Falewicza, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, Kaczkowskiego, Komunalna – 2 docinki, M. Konopnickiej – część bitumiczna, Książęca, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, 11-go Listopada – część gruntowa, Łazienna wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Nowo Osiedle – dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Osiedle Młodych, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa wraz z dojazdem do cmentarza komunalnego, Tabortowskiego, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 1000- lecia i os. Broniewskiego – łącznie 17.729 m III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym : Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cudro, Dąbrowskiego, Działkowa, Elektryczna, Geodetów wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolektorowa, M. Konopnickiej wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. Konopskiej, Konopska – dojazd miejski, Krótka, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25 , Krzywa, Kościelna wraz z drogą wewnętrzną od ul. Kościelnej do Wojska Polskiego, Konwaliowa, Kościuszki, Kwiatowa, Jeżynowa, Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łąkowa, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego - droga przy DPS, Ogrodowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Piaskowa, Perlitza, Polna, Popiełuszki – część gruntowa do budynku Popiełuszki 15, Poziomkowa, Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W. Konopki, Różana, Sadowa, Pogodna, Skośna wraz z sięgaczami, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy klubie Hades, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, sięgacz od ul. W. Polskiego, dr wewnętrzna od ul. Wyzwolenia - łącznie 21.107 m. - parking z dojazdem od ul. Ełckiej – 1143 m², - parking na os. Południe (przy blokach 3, 12) – 680 m², - parking w ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym - 989 m2, - dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej, przy ul. 9PSK oraz przy łączniku ul. 9PSK, za nowym blokiem komunalnym Południe 73, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, na os. Centrum od ul. Kopernika – ok. 7.600 m2, - starodroże ul. Dwornej od ul. Ełckiej - 250 m², - teren po byłym dworcu autobusowym – 1600 m2, - ul. Inwestycyjna – jednorazowo w sezonie po uzgodnieniu z Zamawiającym – 2506 m2. W przypadku odśnieżania chodników przez właścicieli przyległych nieruchomości do obowiązku Wykonawcy należy odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90610000-6
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nieprzekraczających łącznie 30,00% wartości realizowanego zamówienia. Zamawiający może udzielić jednego bądź kilku zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby złożył oświadczenie, iż posiada wpis do właściwego rejestru obejmujący prowadzenie działalności w zakresie: a) transportu odpadów komunalnych, b) odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ). oraz złożył wykazy i oświadczenia według wzorów stanowiących załącznik Nr 2a, 2b i 2c do SIWZ, iż: a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie – zał. nr 2a b) dysponuje niezbędnym sprzętem i urządzeniami do wykonania zamówienia – zał. nr 2b c) należycie wykonał zamówienia w okresie ostatnich 3 lat – zał. nr 2c.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca skieruje do prac określonych zakresem umowy minimum 20 pracowników. 2. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca zapewni do prac określonych zakresem umowy odpowiedni sprzęt: - minimum 2 pojazdy z pługami do odśnieżania chodników, - minimum 3 pojazdy z pługami do odśnieżania dróg i jezdni ulic, - minimum 3 rozsiewacze mieszanki piaskowo-solnej, - minimum 1 jednostka sprzętu ciężkiego z pługiem (spycharka, spycharko-ładowarka), - minimum 1 jednostka sprzętu załadunkowego (ładowarka), - minimum 1 jednostka wywozowa (samochód samowyładowczy, ciągnik z przyczepą), - minimum 1 pojazd – zamiatarka do mechanicznego zamiatania jezdni ulic, - minimum 1 odśnieżarka samojezdna z dmuchawą do odśnieżenia chodników. 2. Wykonawca zapewni dla realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowaną osobę do nadzoru, która będzie odpowiedzialna za fachowe wykonywanie zamówienia, w tym przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych usług.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy /wg załącznika nr 1/, 2. Aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, przez każdego partnera konsorcjum odrębnie. 3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – wg zał. nr 2a. 4. Wykaz sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny do wykonania zamówienia –wg zał. nr 2b. 5. Wykaz zamówień tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia, należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – wg zał. nr 2c. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg zał. nr 3. 7. Oświadczenie potwierdzające wpis do rejestru obejmujący prowadzenie działalności w zakresie: a) transportu odpadów komunalnych, b) odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo, 8. Dokumenty poświadczające należyte wykonanie zamówień tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat (od 2016r. do chwili obecnej) zgodnie ze złożonym wykazem. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, lub którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca przekazuje zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 15.000 zł, słownie: piętnaście tysięcy, w formach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 z dopiskiem „Wadium na zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertwa 0,60
termin płatności faktur 0,10
doświadczenie 0,30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-10-31

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-11-04