Ogłoszenie nr 510323077-N-2020 z dnia 02-01-2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego, położonego w Grajewie przy ul. Pułaskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 510323077-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego, położonego w Grajewie przy ul. Pułaskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625083-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): www.grajewo.pl, bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego, położonego w Grajewie przy ul. Pułaskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK. 271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Pułaskiego w Grajewie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 1) Administrowanie cmentarzem i jego utrzymanie obejmuje w szczególności następujące czynności: - prowadzenie dokumentacji cmentarza w formie elektronicznej i papierowej w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, tj. prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu, księgi grobów na cmentarzu oraz alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu (księgi cmentarne), - umieszczenie na własnej stronie internetowej i stronie miasta Grajewo wyszukiwarki grobów i osób pochowanych na cmentarzu komunalnym, - nadzór nad właściwym zagospodarowaniem cmentarza, w tym: •wytyczanie miejsc pochówków i usytuowania grobów, •oznaczenie sektorów grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania terenu, •wytyczanie usytuowania pomników i grobowców oraz nadzór nad prawidłowością ich usytuowania, - zawieranie w imieniu Miasta umów na korzystanie z kwater pod groby, - wydawanie zgody na postawienie pomnika, - pobieranie opłat za czynności związane z wytyczaniem usytuowania pomnika i grobowca oraz opłat za kwatery pod groby, zgodnie z aktualnym cennikiem wprowadzonym przez uprawniony organ - prowadzenie ewidencji pobranych opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami za korzystanie z cmentarza komunalnego, - sporządzanie miesięcznych raportów z wpłat z tytułu w/wym. opłat, - udostępnianie cmentarza zakładom pogrzebowym i wykonawcom pomników oraz nadzorowanie wykonywanych przez nich prac, - ponoszenie odpowiedzialności za wypadki oraz za szkody na mieniu i zdrowiu, wynikające z niewłaściwego utrzymania cmentarza, - zapewnienie biura zlokalizowanego w mieście Grajewo, na potrzeby obsługi klienta i prowadzenia spraw administracyjnych, - prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi, - nadzór nad przygotowywaniem miejsc pochówku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, - czuwanie nad właściwym przebiegiem ceremonii pogrzebowych, dbanie o właściwe przygotowanie miejsca pochówku, zapewnienie prawidłowego dojazdu lub dojść do tego miejsca oraz ochronę sąsiednich grobów i nagrobków, - zapewnienie możliwości kontaktu z pracownikiem administracyjno - technicznym poza godzinami pracy biura Wykonawcy, - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z kontrolami służb sanitarnych, jak też ponoszenie pełnej odpowiedzialności za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie tych kontroli, - usuwanie na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, - dokonywanie rozliczeń opłat, o których mowa wcześniej do 10 - tego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 10 - tego dnia następnego miesiąca przekazać Miastu szczegółowe rozliczenie za poprzedni miesiąc w postaci wykazu wykonywanych czynności i pobranych opłat, - dokonywanie wpłaty opłat, o których mowa wyżej na konto Urzędu Miasta w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykonawca w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy należnymi opłatami wynikającymi z cennika opłat za usługi cmentarne a wpłatami, które faktycznie wpłynęły na konto Miasta, ma obowiązek pokrycia tej różnicy na wezwanie Zamawiającego, - w przypadku nieterminowego dokonania opłat przez Wykonawcę Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za zwłokę, - Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli ksiąg cmentarnych, ksiąg rachunkowych oraz wszelkiej dokumentacji księgowo - finansowej dotyczącej przychodów z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, - zawieranie wszelkich umów w swoim imieniu, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarza oraz do ponoszenia opłat za dostawę wody, odbiór odpadów komunalnych i innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza, 2) Utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, w tym: a) utrzymanie w czystości i porządku terenu cmentarza, ścieżek i dróg dojazdowych, b) w okresie zimowym odśnieżanie i zwalczanie śliskości alejek cmentarza oraz dróg dojazdowych, c) inne drobne prace porządkowe dotyczące eksploatacji cmentarza, d) wyposażenie cmentarza w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów i ich sukcesywne opróżnianie w miarę napełniania, e) ponoszenie kosztów wywozu odpadów, f) wyposażenie i utrzymanie w czystości kabin toaletowych TOI-TOI, po dwie w każdym sektorze cmentarza. 3) Utrzymanie zieleni, w tym: a) sukcesywne koszenie trawy i zbieranie nieczystości na terenie cmentarza, b) pielęgnacja drzew i krzewów. 4) Utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia, w tym: a) bieżące utrzymanie we właściwym stanie cmentarza i infrastruktury technicznej(ogrodzenie, nawierzchnie alejek cmentarnych, sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa, punkty czerpania wody). 3. Administrowanie cmentarzem odbywać się będzie zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w: 1)Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1473), 2)Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284), 3)Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. Nr 90 poz.1013 ze zm.), 4)Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 ze zm.), 5)Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1085), 6)Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742), 7)przepisach wydanych przez właściwy organ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne i korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie miasta Grajewo (obecnie Zarządzenie Nr 353/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2016 r.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98371110-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 173500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 19
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 213405.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 213405.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213405.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2020-01-02