Ogłoszenie nr 510322940-N-2020 z dnia 02-01-2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo: zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Ogłoszenie nr 510322940-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617791-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): www.grajewo.pl, bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.04.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.” Do wykonywanych czynności należy: 1) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, 2) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, 3) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody – sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, 4) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach oraz przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, 5) w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych zakres obejmuje również: a) odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, odśnieżanie parkingów zlokalizowanych w niżej wymienionych ulicach, gdy warunki pogodowe są uciążliwe (o terminie odśnieżania należy odpowiednio wcześniej powiadomić mieszkańców bloków poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych), b) wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, c) wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, d) utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście – w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w okresie zimowym określonych w pkt. 2, 3, 4. Zakres prac obejmuje : 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki „polbruk” w pasach przykrawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach : poniedziałek, piątek) ulice wraz z parkingami: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.083 m, b) 1 raz w tygodniu (w dniach : wtorek, środa, czwartek): - ulice wraz z parkingami: Akacjowa, Baczyńskiego, Baśniowa, Bema, Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, DP1 wraz z dojazdami do bloków nr 71, 72, 63A, Dworna, Falewicza, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego, Grzybowa, Jodłowa, Kaczkowskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna – dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego, Książęca, Ks. Pęzy, Lipowa, Liryczna, Leśna, Łazienna wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego , Łąkowa, Magazynowa, Norwida, Nowo Osiedle – dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy blokach os. Południe 29-30), Ogrodowa, Orzeszkowej, Os. Młodych, Owocowa, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Przekopka, Przygodowa, Rolna, Reymonta, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Pogodna, Sienkiewicza, Skośna – dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sportowa, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Tabortowskiego, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na Os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25, sięgacz od ul. Wojska Polskiego - o łącznej długości 29.955 m, - droga dojazdowa od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 o długości 120m oraz przy PIECUCHU o długości 135 m, - drogi wewnętrzne wraz z parkingami: * na os. Tysiąclecia (na działce Nr 1816/21) o długości 245 m, * 3 drogi na os. Broniewskiego (na działkach Nr 1731, 1818/ 41, 1818/ 43, 1818/ 45, 1818/ 47, 1818/ 53, 1818/ 56, 1818/ 58, 1818/ 66, 1818/ 68, 1819/1, 1819/2) o długości 465 m, - sięgacz z ul. Wyzwolenia – 50m, - dojazdy przy Klubie Hades o długości 270 m, - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m2, - parking przy Pl. Niepodległości przy kościele - 850 m2, - parking na os. Południe (przy blokach 3,12) - 680 m2, - parking w ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym - 989 m2, c) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca): - ulica Robotnicza o długości 970 m - ulica Braci Świackich o długości 1650 m, d) dwa razy w sezonie – ul. Inwestycyjna o długości 340 m (po uzgodnieniu z Zamawiającym). 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych: - raz w miesiącu ulice: Ekologiczna, Elektryczna o długości łącznie 800 m. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników oraz ścieżek rowerowych : a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 2070 m2 w ulicach: - Piłsudskiego: na wysokości szaletu – 80 m2, - Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych – 400 m2, - Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych – 1200 m2, - Traugutta przy stacji TRAFO – 50 m2, - Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego – po stronie parku – 340 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 25.430 m2 w ulicach: - Mickiewicza – na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie – 380 m2, - schody do Parku Solidarności (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) – 400m2, - 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Solidarności do ul. Konstytucji 3-go Maja - 250 m2, - Konstytucji 3-go Maja – na wysokości os. Broniewskiego 6, 8, działki Nr 1735/3, Parku Solidarności oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), ul. Koszarowa na wysokości Parku Solidarności – 1390 m2, - Strażackiej – na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta – 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku, Popiełuszki – na wysokości parku – 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) – 750 m2, - Łaziennej – strona lewa do ul. Łaziennej – 410 m2, - Dwornej – całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej – strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983/3 do ul. Krótkiej – strona prawa, na wysokości posesji Nr 28 – strona lewa – 3000 m2, - Krasickiego – chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21) oraz na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 – 525 m2, - Targowej – strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A – 468 m2, - Koszarowej – po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej – 340 m2, na wysokości bloku Nr 17 oraz na wysokości „FENIKSA” od parkingu do ul. Krasickiego – 270 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej – 230 m2, - Legionistów – całość - 150 m2, - droga DP1 prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe – od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej - 350 m2, - Szkolnej – od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej – strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik – strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - ul. 9PSK - po stronie marketów - 592 m2, - M. Konopnickiej – chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 – strona prawa, chodnik położony na wysokości budynku przy Łąkowej 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku przy Działkowej 1 od strony ul. M. Konopnickiej - 250m2, - Pułaskiego – chodniki po stronie cmentarza – 400m2 oraz po stronie domów jednorodzinnych w miejscach, gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 200m2, - Łąkowa – od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej – w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni – 400 m2, - Baczyńskiego – na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy działką przedszkola Nr 6 i działką kościoła pw. Ojca Pio - 150 m2, - Wiktorowo – od ul. Targowej do budynku Wiktorowo 75 - 75m2 oraz na wysokości Osiedla Młodych – 225m2, - Pęzy – rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 – całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI – 290m2, - Lipowej – 200m2, - wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio – chodniki na wysokości Przedszkolna Nr 6 i kaplicy Ojca Pio – 250m2, - ul. Popiełuszki – chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do pierwszej bramy ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i Producentów – 390m2 oraz od ul. Kilińskiego do Piłsudskiego - 394m2, - ul. Szpitalna – chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2, - skrzyżowanie ul. Sportowej i Dąbrowskiego – chodniki, które nie przylegają do granic nieruchomości prywatnych oraz chodnik na wysokości działki nr 2974/4 (budynek nr 29) – 415m2, - droga dojazdowa do cmentarza komunalnego – 100m2, - Robotnicza – po obu stronach – 2450m2, - Partyzantów – po stronie zabudowy jednorodzinnej od budynku Nr 26 do budynku Nr 30 – 370m2, - Leśna – strona lewa od Ełckiej do pierwszego zjazdu – 100m2, - Grzybowa – na wysokości budynku Nr 9 – 45m2, - Dąbrowskiego – od Szkolnej do łącznika ul. Kościuszki po stronie lewej – 140m2, - Wyzwolenia – od Dwornej do ul. Książęcej po lewej stronie – 330m2, - os. 1000-lecia przy placu zabaw - 137m2, - ul. mjr Jana Tabortowskiego – 1281m2 oraz ścieżka rowerowa – 814m2, - ul. płk Tadeusza Falewicza – 1312m2 oraz ścieżka rowerowa – 750m2, - ul. płk Franciszka Kaczkowskiego – 460m2, - DP1 – 272m2 oraz ścieżka rowerowa - 15m2, - ul. Koszarowa – od skrzyżowania z ul. Zieloną do budynku Koszarowa 1 (po stronie budynku Koszarowa 1) – 110m2. c) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok. 200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (25 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia. 6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedzielę i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta – 6 imprez w 2020 roku. 8. Prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych – zakres powierzchniowy określony w pkt. 1, 2, 3. Ustala się następującą kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni gruntowej, twardej nieulepszonej i ulepszonej: I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Braci Świackich, Cmentarna, Dworna, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz z dojazdami, 11-go Listopada – część z polbruku, Mickiewicza wraz z drogą dojazdową od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 oraz przy PIECUCHU, Nowickiego, Pl. Niepodległości, Os. Południe - dojazd do bl. 67, 9 Pułku Strzelców Konnych, DP1 na os. Południe wraz z dojazdami do bloków 71, 72, 63A, Robotnicza, Popiełuszki – cześć bitumiczna, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Targowa, Traugutta – łącznie o długości 15.152 m oraz parking przy Pl. Niepodległości przy kościele - 850 m2 II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Bema, Dąbrowskiej, Dolna, Ekologiczna, Falewicza, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, Kaczkowskiego, Komunalna – 2 docinki, M. Konopnickiej – część bitumiczna, Książęca, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, 11-go Listopada – część gruntowa, Łazienna wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Nowo Osiedle – dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Osiedle Młodych, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa wraz z dojazdem do cmentarza komunalnego, Tabortowskiego, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 1000- lecia i os. Broniewskiego – łącznie 17.729 m III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym : Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cudro, Dąbrowskiego, Działkowa, Elektryczna, Geodetów wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolektorowa, M. Konopnickiej wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. Konopskiej, Konopska – dojazd miejski, Krótka, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25 , Krzywa, Kościelna wraz z drogą wewnętrzną od ul. Kościelnej do Wojska Polskiego, Konwaliowa, Kościuszki, Kwiatowa, Jeżynowa, Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łąkowa, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego - droga przy DPS, Ogrodowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Piaskowa, Perlitza, Polna, Popiełuszki – część gruntowa do budynku Popiełuszki 15, Poziomkowa, Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W. Konopki, Różana, Sadowa, Pogodna, Skośna wraz z sięgaczami, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy klubie Hades, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, sięgacz od ul. W. Polskiego, dr wewnętrzna od ul. Wyzwolenia - łącznie 21.107 m. - parking z dojazdem od ul. Ełckiej – 1143 m², - parking na os. Południe (przy blokach 3, 12) – 680 m², - parking w ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym - 989 m2, - dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej, przy ul. 9PSK oraz przy łączniku ul. 9PSK, za nowym blokiem komunalnym Południe 73, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, na os. Centrum od ul. Kopernika – ok. 7.600 m2, - starodroże ul. Dwornej od ul. Ełckiej - 250 m², - teren po byłym dworcu autobusowym – 1600 m2, - ul. Inwestycyjna – jednorazowo w sezonie po uzgodnieniu z Zamawiającym – 2506 m2. W przypadku odśnieżania chodników przez właścicieli przyległych nieruchomości do obowiązku Wykonawcy należy odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA GRAJEWO Standard Kolejność odśnieżania Kolejność odśnieżania Wymagane kryteria przy warunkach normalnych Dopuszczalne odstępstwa w przypadku klęski śnieżnej IV KOL I Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy. Jezdnia posypana na : - łukach, - skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach i zatokach autobusowych Uruchomienie odśnieżania do 2 godzin po rozpoczęciu opadów. Drogi odśnieżone i posypane w godzinach rannych do godz. 5:00. Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny - 8 godz., - zajeżdżony - występuje, - języki śnieżne - występują, - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. V KOL II Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy. Jezdnia posypana na : - łukach, - skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach i zatokach autobusowych Uruchomienie odśnieżania do 4 godzin po rozpoczęciu opadów. Drogi odśnieżone i posypane w godzinach rannych do godz. 7:00. Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny - 16 godz., - zajeżdżony - występuje, - nabój śnieżny - występują, - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. VI KOL III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy. Jezdnia posypana na : - łukach, - skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach i zatokach autobusowych Uruchomienie odśnieżania do 6 godzin po rozpoczęciu opadów. Drogi odśnieżone i posypane w godzinach rannych do godz. 9:00. Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny - 16 godz., - zajeżdżony - występuje, - nabój śnieżny - występują, - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. Warunki wykonywania zamówienia: 1. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca skieruje do prac określonych zakresem umowy minimum 20 pracowników. 2. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca zapewni do prac określonych zakresem umowy odpowiedni sprzęt: - minimum 2 pojazdy z pługami do odśnieżania chodników, - minimum 3 pojazdy z pługami do odśnieżania dróg i jezdni ulic, - minimum 3 rozsiewacze mieszanki piaskowo-solnej, - minimum 1 jednostka sprzętu ciężkiego z pługiem (spycharka, spycharko-ładowarka), - minimum 1 jednostka sprzętu załadunkowego (ładowarka), - minimum 1 jednostka wywozowa (samochód samowyładowczy, ciągnik z przyczepą), - minimum 1 pojazd – zamiatarka do mechanicznego zamiatania jezdni ulic, - minimum 1 odśnieżarka samojezdna z dmuchawą do odśnieżenia chodników. 2. Wykonawca zapewni dla realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowaną osobę do nadzoru, która będzie odpowiedzialna za fachowe wykonywanie zamówienia, w tym przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych usług.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90610000-6

Dodatkowe kody CPV: 90620000-9, 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 638888.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 690000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 690000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 690000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2020-01-02