Ogłoszenie nr 510280510-N-2019 z dnia 23-12-2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 510280510-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613587-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): www.grajewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://um-grajewo.logintrade.net/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.02.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w latach 2020-2022 obejmuje dostawę energii do następujących obiektów: - oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo, - obiektów kubaturowych zarządzanych przez Urząd Miasta Grajewo, - obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 1, - obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 2, - obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 4, - obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 6, - obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie, - obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, - obiektów zarządzanych przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1, - obiektów zarządzanych przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2, - obiektów zarządzanych przez Zespół Szkół Miejskich Nr 3. W skład grupy zakupowej wchodzą: 1. Miasto Grajewo wraz z Jednostkami Organizacyjnymi Miasta, 2. Grajewskie Centrum Kultury, 3. Gmina Wąsosz, 4. Gmina Grajewo, 5. Gmina Radziłów, 6. Gmina Prostki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4890663.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENTRADE Sp. z o.o
Email wykonawcy: sebastian.pawlak@entrade.pl
Adres pocztowy: ul. Poznańska 86/88
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: Jawczyce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4777471.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4777471.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4777471.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-12-23