Ogłoszenie nr 510270739-N-2019 z dnia 11-12-2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja centrum Grajewa" OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 510270739-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja centrum Grajewa"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611349-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja centrum Grajewa"
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, w skład której wchodzi: 1) Koncepcja funkcjonowania i dalszego kreowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa na przykładzie zagospodarowania skweru pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych; 3) Projekt remontu/adaptacji pomieszczeń w parterze budynku przy Placu Niepodległości 10 na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga”. Część zamówienia Nr 1) „Koncepcja funkcjonowania i dalszego kreowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa na przykładzie zagospodarowania skweru pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego”. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru zielonego położonego w Grajewie pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego (dz. ewid. 947/3) o powierzchni terenu ok. 0,55 ha jako wzorcowego dla innych otwartych przestrzeni publicznych na rewitalizowanym obszarze Grajewa:  skwer docelowo ma stanowić miejsce rekreacji, wypoczynku, oraz tworzyć przestrzeń poprawiającą estetykę okolicy, skwer powinien pozostać jako przestrzeń z przeważającą ilością zieleni;  należy wykonać inwentaryzację terenu i zieleni oraz ocenę stanu istniejącej zieleni pod kątem jej pozostawienia, przeprowadzenia ewentualnej wymiany/wycinek;  należy zaplanować obsadzenia zielenią, układ ścieżek, miejsca odpoczynku i rekreacji, nowe elementy małej architektury, nowe elementy oświetlenia terenu, itp; Dodatkowo w odrębnym opracowaniu (4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na płycie DVD) należy opracować zbiór wytycznych i wskazówek odnośnie kształtowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji. Elementy małej architektury, zieleni, utwardzeń terenu, itp. użyte do zagospodarowania skweru na dz. ewid. 947/3 mają stanowić elementy przykładowe i charakterystyczne dla urządzania innych, kolejnych otwartych przestrzeni publicznych. Celem jest uzyskanie spójnej, estetycznej i całościowej identyfikacji przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa poprzez zastosowanie charakterystycznych zestawień: - elementów małej architektury, - odpowiednio dobranych łączeń gatunków roślin, - elementów oświetlenia, - nawierzchni utwardzonych. W opracowaniu należy przedstawić przykładowe zestawienia powyższych elementów jako ideowe dla urządzenia ciągów ruchu, większych i mniejszych placów, miejsc relaksu (co najmniej 15 różnego rodzaju zestawień). Należy przedstawić dobór gatunków krzewów i roślin o średniej wysokości, dobór gatunków drzew odpowiednich do stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na różnego rodzaju placach, dobór gatunków roślin dla rabat kwietnych/kwietników, pasów zieleni wzdłuż ciągów ulic, ciągów pieszych, mniejszych i większych placów. Część zamówienia Nr 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych”. Zamówienie obejmuje opracowanie projektów rozbiórki dla budynków mieszkalnych przy: a) Placu Niepodległości 14 (dz. ewid. nr 939/1 i 942), b) Placu Niepodległości 15 (dz. ewid. 939/1), c) ul. Traugutta 3 (dz. ewid. 942) d) ul. Piłsudskiego 5A (dz. ewid. 942) w Grajewie:  projekty rozbiórki należy wykonać jako oddzielne opracowania dla każdego z budynków mieszkalnych;  dla budynku przy Placu Niepodległości 15 należy zaprojektować częściową rozbiórkę – tj. pozostawić klatkę schodową obsługującą komunikację do budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 3;  dla budynku przy Placu Niepodległości 14 należy uwzględnić w projekcie rozbiórki przyległych do niego budynków gospodarczych. Parametry budynku przy ul. Plac Niepodległości 14:  budynek murowany z 2 kondygnacjami nadziemnymi,  powierzchnia zabudowy – ok. 51 m2 Parametry budynku przy ul. Plac Niepodległości 15:  budynek murowany z 2 kondygnacjami nadziemnymi,  powierzchnia zabudowy – ok. 53 m2 Parametry budynku przy ul. Traugutta 3:  budynek murowany z 1 kondygnacją nadziemną,  powierzchnia zabudowy – ok. 60 m2 Parametry budynku przy ul. J. Piłsudskiego 5A:  budynek murowany z 1 kondygnacją nadziemną,  powierzchnia zabudowy – ok. 51 m2 Część zamówienia Nr 3) Projekt remontu/adaptacji pomieszczeń w parterze budynku na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga”. Zamówienie obejmuje wykonanie dla budynku przy Placu Niepodległości 10 w Grajewie (dz. ewid. 928/1):  inwentaryzacji pomieszczeń w parterze budynku;  projektu budowlano-wykonawczego remontu/adaptacji budynku na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga” (zaprojektowanie 2 łazienek, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowanie nowej stolarki okienno-drzwiowej, zaprojektowanie schodów wejściowych do lokalu od strony Placu Niepodległości, zaaranżowanie otwartej przestrzeni w parterze budynku i pomieszczenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Społecznościowego, zaprojektowanie pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia socjalnego);  projektu wystroju wnętrz projektowanych pomieszczeń;  projektu branży sanitarnej z wykonaniem: instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym, sanitariów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, nowej instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej;  projektu branży elektrycznej i teletechnicznej z wykonaniem: instalacji sieci strukturalnej (LAN), instalacji elektrycznych wewnętrznych gniazdkowych oraz oświetlenia wewnętrznego. Krótka charakterystyka budynku przy Placu Niepodległości 10 w Grajewie:  budynek murowany, 3 kondygnacyjny;  powierzchnia użytkowa pomieszczeń w parterze budynku objęta niniejszym zakresem to ok.135 m2;  dwa wejścia do budynku: główne od Placu Niepodległości oraz drugie od dziedzińca wewnętrznego;  budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część zamówienia Nr 1)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARCH-POINT Wojciech Chudy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traugutta 12E, 77-300 Człuchów
Kod pocztowy: 77-300
Miejscowość: Człuchów
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część zamówienia Nr 2)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Studio Architektury Gamma sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
Kod pocztowy: 15-549
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23370
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23370
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49200
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część zamówienia Nr 3)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Architektura Projekt - Jurkiewicz Ireneusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 19/4, 59-300 Lubin
Kod pocztowy: 59-300
Miejscowość: Lubin
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30012
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30012
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-12-11

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-12-11