Ogłoszenie nr 510268258-N-2019 z dnia 09-12-2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2020 r.

Ogłoszenie nr 510268258-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617373-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.06.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w  okresie  01.01.2020 – 31.12.2020 r., tj. pielęgnacja  i  bieżące  utrzymanie wszystkich urządzonych obiektów i terenów zieleni miejskiej oraz terenów nieurządzonych stanowiących własność Miasta opisanych w ust. 2 pkt. 2.    2. Szczegółowy zakres pielęgnacji zieleni miejskiej obejmuje:                                  1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów: a) parki położone na terenie miasta, w tym: - park Wolności  przy ul.Strażackiej                                           -    18.525 m ² - park przy ul. Nowickiego                                                           -     4.900 m 2 - park przy Urzędzie Miasta                                                         -     5.340 m 2     - park i plac zabaw oraz teren wokół budynku nr 61B przy ul. Wojska Polskiego  - 11.800m 2 - plac zabaw przy ul. Książęcej wraz z terenem przyległym – ok. 2.000 m2, - plac zabaw za blokiem przy ul. Wiktorowo 60 wraz z terenem przyległym – ok. 1.000 m2, - plac zabaw na os. Centrum (za kościołem) wraz z terenem przyległym – ok. 1.000 m2,   b) trawniki, skwery i  zieleńce, w tym: - trawniki przy ul. Sportowej                                                      -      2.654 m2  - skwer na Pl. Niepodległości                                                     -     2.000 m2  - trawniki przy ul. Grunwaldzkiej                                                -        669 m2 - trawniki przy klubie Hades  i parking trawiasty                       -      1.920 m2 - trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades                 -     6.000 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej  i Wilczewo                                    -        836 m2 - trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3                                -      1.500 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej                                        -        630 m2 - trawniki przy ul. Mickiewicza                                                   -      1.400 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja  i Nowo Osiedle          -        400 m2 - trawniki przy ul. Targowej                                                        -        500 m2 - trawniki przy ul. 9 PSK                                                             -      4.200 m2 - trawniki przy ul. Wojska Polskiego w rejonie MDK oraz na skarpach przy schodach MDK wraz z krzewami i kwiatami                                                                -     1.800 m2 - trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego                        -      100 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200m2                                                                                                    - zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego                                      -      3.600 m2 - skwer  przy ul. Nowo Osiedle                                                     -          50 m2  - skwer  przy ul. Popiełuszki i Kilińskiego                                     -         50 m2  - skwer i trawniki  przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe            -        850 m2  - trawniki przy ul. Ekologicznej                                                     -     2.500 m2  - trawniki przy ul. Ks Pęzy                                                            -      1.200 m2 - trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej  -   1.800 m2 - trawniki przy ul. Dwornej                                                             -      2.000 m2 - trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta  - 450 m2 -  trawniki przy ul. Kolejowej                                                               -    200 m2 - trawniki przy ul. Inwestycyjnej o pow. ok. 800m2 –  wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, koszenie trawy, - trawniki przy ul. Krasickiego (przy Przedszkolu Nr 2)                    -       200 m2 - trawniki przy ul. Leśnej i Grzybowej                                             - ok. 2.050 m2, - trawniki przy ul. Falewicza i Tabortowskiego                               - ok. 1.000 m2, - trawniki na os. 1000-lecia, przy parkingu i blokach nr 3, 4, 5, c) pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.: - tereny położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce  Nr 4603/1    -   20.000 m2       - boisko przy ul. Ks. Pęzy                                                                -      1.550 m2    - boisko za parkingiem na Oś. Centrum                                          -      3.000 m2  Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na: a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie,     b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 500  m2                d) opróżnizniu i utrzymaniu czystości dwóch przenośnych kabin WC (toaletowych) usytuowanych w parku przy ul. Strażackiej oraz ul. Wojska Polskiego, e) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, - prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości ok. 12.750 szt. w miesiącach:  maj – pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec – drugie nasadzenie, oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Sadzonki kwiatów zapewnia Miasto. Begonia stale kwitnąca czerwona i biała – 10.000 szt. Mrozy – 300 szt. Aksamitka wielokwiatowa – 2.000 szt. Petunia – 300 szt. Pelargonia ( pełny kwiat) – 100 szt. Wilec – 50 szt. Miejsca nasadzeń :  - parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości, - teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego, - zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego), - teren na os. Centrum (za kościołem), - teren na os. 1000 – lecia, - park przy ul. Wojska Polskiego, - park Wolności przy ul. Strażackiej - kwietniki i donice (mocowane również na słupach oświetleniowych).                                           2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nieurządzonych stanowiących mienie miejskie: a) położonych pomiędzy  Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika  na działkach nr 3963, 3964/9, 1611/6, 1607/3, 3962, 3961 i inne) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci, pielęgnacji drzewek posadzonych w latach ubiegłych; b) położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/10, 1061/11 – utrzymanie polega na sukcesywnym wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, c) zieleni przydrożnej nieurządzonej i rowów w pasach wszystkich dróg miejskich publicznych i wewnętrznych, w szczególności - przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo,  Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia, Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych  i przepompowni ścieków), Książęcej, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej,  11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich, Legionistów, - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów i zbieraniu śmieci, z tym że pasy drogowe dróg gruntowych należy wykosić co najmniej 2 razy – do końca maja i do końca wegetacji roślin, a przy drogach o nawierzchni ulepszonej trawniki i rowy należy wykaszać na bieżąco stosownie do wzrostu traw i chwastów, nie rzadziej niż raz w miesiącu, d) skarp na os. Broniewskiego i os. 1000-lecia przy zjeździe do parku Solidarności –                 utrzymanie polega na sukcesywnym wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, e) położonych na os. Południe przy garażach przy łączniku ul. 9 Pułku Strzelców Konnych – działki nr 2042/9, 2043/14, 4417 – pow. ok. 1,5 ha – utrzymanie polega na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, f) położonych  przy ul. Falewicza (od ul. 9 Pułku Strzelców Konnych) po obu stronach drogi – pow. ok. 1,5 ha – utrzymanie polega na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, g) położonych przy drodze DP1 oraz na os. Południe pomiędzy budynkami TBS, Zespołem Szkół Zawodowych i ul. Ekologiczną – łącznie pow. ok. 1,7 ha – utrzymanie polega na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach – do końca maja i do końca wegetacji roślin, h) terenów położonych pomiędzy zabudową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi im. H. Sawickiej, a przepompownią ścieków  i ul. Ks. Pęzy na działkach   nr 853, 839, 855, 849 –  utrzymanie polega  na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, i) terenów położonych przy garażach na ul. Ekologicznej przy miejskiej oczyszczalni ścieków – utrzymanie polega  na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, j) terenów położonych na os. Tysiąclecia na wysokości bloków 6 i 7 oraz pomiędzy blokami nr 3 i 4 – 1000 m2 - utrzymanie polega  na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, k) wycinanie odrostów drzew i samosiejek na działce nr 47/1 przy ul. Grzybowej oraz na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestycyjnej – sukcesywnie, w zależności od potrzeb, l) terenów położonych pomiędzy ul. Ekologiczną a kościołem pw. MBNP obsadzonych sadzonkami drzew - utrzymanie polega  na  sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów pomiędzy sadzonkami,  ł) terenów położonych przy ul. Dwornej na działce nr. 1242/39, oraz cześci działek nr, 1242/38, 1242/37, 1242/61.  3) Utrzymanie drzew i krzewów rosnących przy ulicach będących drogami  miejskimi oraz na terenie parków, polegające na: a) dokonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez pracownika Zamawiającego, -  około 200 szt. drzew i krzewów rocznie. b) usuwaniu odrostów przy drzewach, c) utrzymaniu w obrębie drzew tzw. czarnego ugoru, d) wycince uszkodzonych drzew (powstałych na skutek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych) położonych na terenach miejskich.                          4) Pielęgnację żywopłotów znajdujących się : a) przy Urzędzie Miasta                                                                 -   119 mb b) przy klubie Hades                                                                      - 150 mb c) Park przy ul. Dr Tadeusza Nowickiego - 183 mb 5) Pielęgnację posadzonych w ostatnich 3 latach  drzew i krzewów  Pielęgnacja polega na okopywaniu drzew i utrzymaniu tzw. czarnego  ugoru w obrębie drzew, podcinaniu, formowaniu, podlewaniu i nawożeniu.  6) Oczyszczenie i odchwaszczenie alejek wykonanych z płytek chodnikowych i polbruku oraz alejek żwirowych w parkach i na zieleńcach w okresie letnim, a w okresie zimowym –  odśnieżanie i posypywanie piaskiem.    Powierzchnia alejek : a)   skwer przy Pl. Niepodległości                                                   -     660 m 2 b)   park Wolności przy ul. Strażackiej                                            -   2.950 m 2 c)   park przy ul. Nowickiego                                                            -     460 m 2 d)   park przy ul. Wojska Polskiego                                                -   2.880 m 2 e)  skarpa przy cmentarzu komunalnym ul. Pułaskiego                 -     400 m 2 f)  park przy Urzędzie Miasta  (z wyłączeniem placu  i chodników przed budynkiem) -  800 m2                                                                                                                                                                                     7) Renowację istniejących trawników, m.in.: w parkach, przy Urzędzie Miasta - ok 500 m2.  8) Zakładanie nowych trawników jako uzupełnienie inwestycji drogowych: - ul. Targowa w rejonie Pływalni Miejskiej (działki nr 4591/4, 1888/9) oraz ul. Kolejowa – działka nr 2526 - prace będą polegały na uporządkowaniu terenu, wyrównaniu nawierzchni, nawiezieniu żyznej warstwy ziemi, wysiewie trawy, pielęgnacji – średnio ok 500 m2.  9) Posadzenie sadzonek drzew i krzewów na terenie miasta w zamian za wycięte drzewa i krzewy  - przewiduje się nasadzenie w miejscach wyciętych drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w parkach  miejskich i ciągach dróg miejskich w ilości ok 100 szt. Miasto zabezpieczy sadzonki drzew i krzewów.  10) Zawieszenie na słupach oświetleniowych 10 kpl. kwietników i nasadzenie w nich oraz pielęgnowanie kwiatów w ilości ok. 25 szt. na jeden kwietnik oraz nasadzenie w kwietniku – kaskadzie kwiatów w ilości 100 szt. – kwietniki oraz kwiaty dostarczy Zamawiający.        11) Remont ławek parkowych, tablic informacyjnych i urządzeń w parkach miejskich. Zakres prac obejmuje : a) remont ławek w tym uzupełnienie brakujących listew siedzisk i oparć oraz naprawę  wraz z ich pomalowaniem - w okresie do 15 maja, b)  remont tablic informacyjnych, c) remont urządzeń parkowych służących do zabawy i odpoczynku, w tym  naprawę wraz  z pomalowaniem - w okresie do 15 maja,  12) Roboty zapewniające utrzymanie warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym :              a)  utrzymanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg,                                                                          b) wycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych dróg  miejskich, c) utrzymanie widoczności znaków drogowych przy ulicach miejskich.  13) Dostarczenie, ustawienie 2 szt.  choinek:  przed Urzędem Miasta.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77313000-7

Dodatkowe kody CPV: 77313000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 528000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Email wykonawcy: prezes@puk.grajewo.com
Adres pocztowy: ul. Targowa 19
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 570240.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 570240.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1174752.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-12-09

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-12-09

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-12-09