Ogłoszenie nr 510241875-N-2019 z dnia 12-11-2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie"

Ogłoszenie nr 510241875-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604558-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja zadania pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” ze środków Europejskiego Funduszu Dróg Samorządowych, , którego realizacja polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Budowa ulicy Ekologicznej na odcinku od km 0+035 do km 1+650 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D12 do studni nr D40, c) oświetlenie uliczne: d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do studni nr S38, 2) Budowa ulicy Elektrycznej na odcinku od km 0+000 do km 0+641 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni i chodników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D12 do studni nr D19, c) oświetlenie uliczne: d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do istniejącej studni nr Si. 3) Budowa ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych na odcinku od km 0+000 do km 0+246 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D1 do studni nr D7, c) oświetlenie uliczne: d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do studni nr S24, e) sieć wodociągowa z rur PE o śr.160 mm o długości ok. 202 mb (od węzła W1), . Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności określony w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego warunkami zawartej umowy oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności: • kontrolę jakości wykonywanego przedmiotu umowy, zgodności z warunkami umowy pomiędzy Wykonawcą zadania a Zamawiającym, dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania, • sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę wymaganych dokumentów (atesty, certyfikaty, itp.) dotyczących materiałów, urządzeń i sprzętu, • kontrolę nad prawidłowością prowadzenia dziennika budowy i bieżącym dokonywaniem wpisów, • uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych częściowych i końcowym, • bieżące informowanie Zamawiającego o postępie realizacji przedmiotu umowy i ewentualnych trudnościach w jego realizacji, • bieżącą obsługę informacyjną o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej, • sprawdzanie i potwierdzanie zaawansowania realizacji zadania podlegającego odbiorom częściowym, • sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z Wykonawcą, • załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej, • odbiory techniczne, próby i odbiory elementów przedmiotu umowy zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów przedmiotu umowy, instalacji, dokonywane z udziałem Zamawiającego, • uczestniczenie w naradach technicznych i koordynacyjnych, • sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę, • udział w pracach komisji odbiorowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161195.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BUDOMARK Marek Gierasiumiuk
Email wykonawcy: budomark4@wp.pl
Adres pocztowy: Barany ul.Wrzosowa 6
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141450.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-11-12

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-11-12

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-11-12