Ogłoszenie nr 510241824-N-2019 z dnia 12-11-2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo: Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Ogłoszenie nr 510241824-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601755-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” ze środków Europejskiego Funduszu Dróg Samorządowych, polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Budowa ulicy Ekologicznej na odcinku od km 0+035 do km 1+650 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych, - ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 11 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5, - nawierzchnia ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, - obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, - obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, w tym dostawa i montaż bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych oraz wybudowanie wyniesionych przejść dla pieszych, - wycinka drzew wraz z karczowaniem pni – szt. 6 - humusowanie i obsianie skarp oraz trawników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D12 do studni nr D40, w tym : - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300 mm , - kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 400mm, - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 500 mm, - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 800 mm wraz z wylotem i osadnikiem piasku. - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm na całej długości ulicy, - wykonanie wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikiem o śr. 500 mm na całej długości ulicy, c) oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów żelbetowych wirowanych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw oświetleniowych, - przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia oraz linii kablowych SN 15kV, d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do studni nr S38 w tym: - renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej o śr. 600 mm oraz studni kanalizacyjnych o śr.1500 mm na odcinku od studni nr S1 do studni nr S12 w bez wykopowej technologii ciasno pasowanej za pomocą termoutwardzalnego rękawa, - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 600mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1500 mm, 2) Budowa ulicy Elektrycznej na odcinku od km 0+000 do km 0+641 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni i chodników, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych, - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, - obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - humusowanie i obsianie skarp oraz trawników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D12 do studni nr D19, w tym : - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300 mm , - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm na całej długości ulicy, - wykonanie wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikiem o śr. 500 mm na całej długości ulicy, c) oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw oświetleniowych, d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do istniejącej studni nr Si, w tym: - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 200mm wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości, - wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o śr. 90 mm, - dostawa i montaż przepompowni ścieków, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, 3) Budowa ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych na odcinku od km 0+000 do km 0+246 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych, - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 11 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - nawierzchnia ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - humusowanie i obsianie skarp oraz trawników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D1 do studni nr D7, w tym : - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300 mm , - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm na całej długości ulicy, - wykonanie wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikiem o śr. 500 mm na całej długości ulicy, c) oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów żelbetowych wirowanych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw oświetleniowych, d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do studni nr S24 w tym: - - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 250mm wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1000 mm, e) sieć wodociągowa z rur PE o śr.160 mm o długości ok. 202 mb (od węzła W1).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10988656.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska - Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG sp.z o.o. - Parnter Konsorcjum
Email wykonawcy: unirol.grajewo@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Robotnicza 6
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13941928.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13941928.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16831957.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-11-12

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-11-12

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-11-12