Ogłoszenie nr 510085853-N-2019 z dnia 02-05-2019 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja II

Ogłoszenie nr 510085853-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.

Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 527811-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803. 
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja II

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów modernizacji energetycznej budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w Grajewie wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zamówienie dokonywane jest w 4 częściach zamówienia opisanych w Rozdziale IV. 2. Projekty powinny być wykonane osobno dla każdego z ww. budynków. Opracowanie projektu każdego z budynków stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę dla dowolnej ilości części zamówienia. 3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129); b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389); c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935); d) jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami oraz powinna posiadać wymagane uzgodnienia oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót lub złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Grajewie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Przyjęte w projekcie wymagania izolacyjności cieplnej (wartości współczynnika przenikania ciepła U) i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla stosowanych materiałów i urządzeń powinny być spełnione dla wymagań obowiązujących od 01.01.2021 r. według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 5. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym projektowane dla danego budynku rozwiązania. 6. Obowiązkiem wybranych Wykonawców będzie pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszelkich innych informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych w wycenie prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnych ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dla każdego z budynków: 1. projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz. 2. kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami – 2 egz., 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz., Wszystkie powyższe opracowania należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD wg następujących zasad: kompletny opis techniczny i dokumentację projektową w formacie .doc i .pdf: przedmiar robót w formacie .xls i .pdf: kosztorys w formacie .ath; dopuszczalne są załączniki graficzne w formacie .jpg; należy dołączyć spis wszystkich plików z krótkim opisem ich zawartości w pliku o nazwie „spis.pdf”. 10. Dokumentacja projektowa powinna: 1) być wykonana w stanie kompletnym z punktem widzenia celu jakiemu ma służyć, 2) posiadać (jeżeli wymagane) uzgodnienia i opinie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, 3) określać technologie, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, 4) tak określać przedmiot zamówienia aby nie był on opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”; taki zapis musi Projektant każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym; 5) opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 11. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w planowanej (w trybie Prawa zamówień publicznych) procedurze przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie dokonywane jest w 4 częściach zamówienia. Część zamówienia Nr 1) Zamówienie obejmuje wykonanie dla budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 6A w Grajewie (dz. ewid. nr 963): - audytu energetycznego budynku; - projektów budowlano-wykonawczych: termomodernizacji budynku zgodnego z audytem; projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej oraz projektem przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (powinno przewidzieć się odrębne liczniki ciepła oraz wody dla każdego lokalu); projektu wymiany instalacji elektrycznej na zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami w całości budynku wraz z lokalami mieszkalnymi; projektu instalacji odgromowej; - należy zaprojektować sposób doposażenia budynku w instalację wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo wykonawca powinien wykonać opracowanie zawierające rozwiązania oraz wyceny dla następujących robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie technicznej budynku: - wyposażenia budynku w skuteczne hydroizolacje: poziome (np. przepony) konstrukcyjnych ścian zewnętrznych oraz pionowe, zewnętrzne fundamentów, - wykonania hydroizolacji ścian zewnętrznych parteru w strefie cokołowej, - wykonania skutecznych hydroizolacji żelbetowych płyt balkonowych w elewacji wschodniej, - ukształtowania terenu wokół budynku tak, by powstrzymać napływ wód opadowych na ściany i fundamenty. Część zamówienia Nr 2) Zamówienie obejmuje wykonanie dla budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 10 w Grajewie (dz. ewid. nr 959): - audytu energetycznego budynku; - projektów budowlano-wykonawczych: termomodernizacji budynku zgodnego z audytem; projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej oraz projektem przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (powinno przewidzieć się odrębne liczniki ciepła oraz wody dla każdego lokalu); projektu wymiany instalacji elektrycznej na zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami w całości budynku wraz z lokalami mieszkalnymi; projektu instalacji odgromowej; - należy zaprojektować sposób doposażenia budynku w instalację wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo wykonawca powinien wykonać opracowanie zawierające rozwiązania oraz wyceny dla następujących robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie technicznej budynku: - wyposażenia budynku w skuteczne hydroizolacje: poziome (np. przepony) konstrukcyjnych ścian zewnętrznych oraz pionowe, zewnętrzne fundamentów, - wykonania hydroizolacji ścian zewnętrznych parteru w strefie cokołowej, - wykonania skutecznych hydroizolacji żelbetowych płyt balkonowych w elewacji północnej, - wymiany drewnianych podestów balkonowych w elewacji wschodniej, - ukształtowania terenu wokół budynku tak, by powstrzymać napływ wód opadowych na ściany i fundamenty, - wykonania prac remontowych więźby dachowej. Część zamówienia Nr 3) Zamówienie obejmuje wykonanie dla budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie (dz. ewid. nr 942): - audytu energetycznego budynku; - projektów budowlano-wykonawczych: termomodernizacji budynku zgodnego z audytem; projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej oraz projektem przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (powinno przewidzieć się odrębne liczniki ciepła oraz wody dla każdego lokalu); projektu wymiany instalacji elektrycznej na zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami w całości budynku wraz z lokalami mieszkalnymi; projektu instalacji odgromowej; - należy zaprojektować sposób doposażenia budynku w instalację wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo wykonawca powinien wykonać opracowanie zawierające rozwiązania oraz wyceny dla następujących robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie technicznej budynku: - ukształtowania terenu wokół budynku tak, by powstrzymać napływ wód opadowych na ściany i fundamenty, - wykonania zewnętrzne powłokowe izolacje wodoszczelne fundamentów, - wykonania hydrofobizacji bądź hydroizolacji ścian zewnętrznych parteru w strefie cokołowej i podziemnej, - przeprowadzenia prac remontowych lub wymiany stropów pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru oraz nadproży kondygnacji piwnicy, - przeprowadzenia prac remontowych więźby dachowej. Część zamówienia Nr 4) Zamówienie obejmuje wykonanie dla trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 3 oraz Piłsudskiego 1 (wcześniej oznaczanego jako: Pl. Niepodległości 17) w Grajewie (dz. ewid. nr 940, 941, 942): - audytu energetycznego budynków; - projektów budowlano-wykonawczych: termomodernizacji budynków zgodnego z audytem; projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej oraz projektem przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej (powinno przewidzieć się odrębne liczniki ciepła oraz wody dla każdego lokalu); projektu wymiany instalacji elektrycznej na zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami w całości budynku wraz z lokalami mieszkalnymi; projektu instalacji odgromowej; - należy zaprojektować sposób doposażenia budynku w instalację wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo wykonawca powinien wykonać opracowanie zawierające rozwiązania oraz wyceny dla następujących robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie technicznej budynków: przy ul. Piłsudskiego 5: - ukształtowania terenu wokół budynku tak, by powstrzymać napływ wód opadowych na ściany i fundamenty, - wykonania zewnętrznych powłokowych izolacji wodoszczelnych fundamentów, - wykonania hydrofobizacji bądź hydroizolacji ścian zewnętrznych parteru w strefie cokołowej i podziemnej, - przeprowadzenia prac remontowych więźby dachowej wraz z wzmocnieniem, - przeprowadzenia prac naprawczych ścian fundamentowych, - przeprowadzenia prac zabezpieczających odsłoniętych fragmentów zbrojenia stropów (wykonanie otuliny betonowej); przy ul. Piłsudskiego 1 i Piłsudskiego 3: - wyposażenia budynku w skuteczne hydroizolacje: poziome (np. przepony) konstrukcyjnych ścian zewnętrznych oraz pionowe, zewnętrzne fundamentów, - ukształtowania terenu wokół budynku tak, by powstrzymać napływ wód opadowych na ściany i fundamenty, - doprowadzenia instalacje wod. - kan. do mieszkań pozbawionych tych instalacji, - przeprowadzenia remontu klatek schodowych z wymianą posadzek oraz naprawy wypraw tynkowych i malarskich w budynku, - przeprowadzenia prac naprawczych fundamentów i ścian fundamentowych, - wzmocnienia lub wymiany stropów w mieszkaniach budynku przy ul. Piłsudskiego l. Uwagi dotyczące wszystkich części zamówienia: a) Żaden z budynków objętych niniejszym zamówieniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytków ani Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Budynki położone przy ul. Piłsudskiego 1, Piłsudskiego 3 oraz Piłsudskiego 5 wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Grajewa. Pozostałe budynki nie są wpisane do żadnej ewidencji. b) Warunki przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej zostały podane w załączniku nr 7 do SIWZ. Przebieg przyłączy jest możliwy do wytyczenia po działkach należących wyłącznie do Miasta Grajewo. c) Wszystkie budynki przy ul. Piłsudskiego 1, Piłsudskiego 3, Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 7-9, Traugutta 6A oraz Traugutta 10 objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Grajewa w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Pl. Niepodległości przyjętym Uchwałą Rady Miasta Grajewo nr XIII/105/15 z dnia 2015-09-29. Plan dostępny do wglądu na stronie: http://mgrajewo.e-mapa.net. d) Zaprojektowanie podłączeń rur spustowych do systemu kanalizacji deszczowych i wykonanie drenaży nie jest wymagane. e) Zamawiający nie przewiduje przebudowy budynków. Poprawy stanu technicznego elementów więźby dachowej i innych elementów budynku należy dokonać na zasadzie wymiany/ naprawy/ wzmocnienia, itp. Pomimo wykonanej ekspertyzy technicznej Projektant winien dokonać własnej oceny stanu technicznego oraz wyboru ewentualnego sposobu przeprowadzenia jego poprawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Część zamówienia Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28455 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: POWERSUN Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 20-115 Lublin, Ul. Kowalska 9/2 
Kod pocztowy: 20-115 
Miejscowość: Lublin 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34440 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34440 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39600 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Część zamówienia nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28455 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: POWERSUN Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 20-115 Lublin, Ul. Kowalska 9/2 
Kod pocztowy: 20-115 
Miejscowość: Lublin 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34440 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34440 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38800 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Część zamówienia nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28455 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: POWERSUN Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 20-115 Lublin, Ul. Kowalska 9/2 
Kod pocztowy: 20-115 
Miejscowość: Lublin 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34440 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34440 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59600 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Część zamówienia nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28455 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: POWERSUN Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 20-115 Lublin, Ul. Kowalska 9/2 
Kod pocztowy: 20-115 
Miejscowość: Lublin 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 103320 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76200 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103320 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-05-02

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-05-02

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-05-02