Ogłoszenie nr 510014233-N-2020 z dnia 24-01-2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo: "Ożywić centrum Grajewa" OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510014233-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: "Ożywić centrum Grajewa"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565235-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Ożywić centrum Grajewa"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja zamówienia polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Przebudowa Placu Niepodległości obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników oraz placu: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - budowa nawierzchni placu z płyty kamiennej gr.5 cm o wym. 1,00 x 0,60 m. b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm oraz o śr. 315 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) oświetlenie uliczne i zasilanie urządzeń komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: - budowę oświetlenia ulicznego, - budowę oświetlenia Placu Niepodległości - montaż podświetlenia ławek, - montaż podświetlenia słupa ogłoszeniowego, - oprawy liniowej LED umieszczonej w ziemi, - montaż i zasilanie „access pointa” i kamer monitoringu, - montaż i zasilanie ładowarek w ławkach, - zasilanie fontanny, - budowę rozdzielnicy RK niskiego napięcia zasilającej urządzenia komunalne - budowę rozdzielnicy R24 zasilającej podświetlenie ławek wraz z ładowarkami i oprawy liniowej w ziemi - rozbiórkę i budowę złącza kablowo-pomiarowego wraz liniami kablowych niskiego napięcia nN-0,4 kV - przeniesienie szafy sterującej oświetleniem sygnalizacyjnym wraz z wydłużeniem kabli sygnalizacyjnych - budowę studni kablowej SK-1 wraz z mufami kablowymi łączącymi istniejące kable sygnalizacyjne z projektowanymi kablami sygnalizacyjnymi d) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kwietniki itp.) wraz z urządzeniem zieleni i strefy relaksu, e) zmiana (przebudowa) lokalizacji istniejącego pomnika, f) budowa niecki oraz pomieszczenia technicznego na potrzeby fontanny wraz z instalacjami wod.-kan oraz wentylacją, 2) Przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) – obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250, śr. 315 mm oraz śr. 400 mm. - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, 3) Przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) - obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 400 mm. - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm, 4) Budowa ciągu-pieszo jezdnego 08 KD-D (od ul. Traugutta do Placu Niepodległości) - obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm i śr. 315 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm, e) budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr.400 mm, studnie z kręgów betonowych o śr.1200mm f) budowa sieci wodociągowej z rur PE ośr.160 mm g) rozbiórka budynków nr 4, 5, 6, 7, 8 , 9 i 10 kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną. h) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.) 5) Remont istniejącego pomieszczenia przy Placu Niepodległości 10 na potrzeby utworzenia „Centrum Nowa Droga” - obejmujący swym zakresem następujące elementy: - roboty ogólnobudowlane - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacje elektryczne i komputerowe, - instalacje sanitarne, - budowa nawierzchni chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp albowiem w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2020-01-24

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2020-01-24