Ogłoszenie nr 500069442-N-2017 o udzieleniu zamówienia z dnia 05-12-2017 r. - OOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”.

Ogłoszenie nr 500069442-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609669-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.um.grajewo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.16.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z założeniami Uchwały Nr XIII/105/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grajewa w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks.J.Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Placu Niepodległości, w następującym zakresie i przy niżej wymienionych założeniach: a) Zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 5 KP-PZ, w tym między innymi: - budowa parkingu na samochody osobowe, - budowa 2 stacji na ładowanie pojazdów elektrycznych, - urządzenie skweru zieleni , w tym. „żywe” ekrany akustyczne od terenu PKP, fontanna, miejsca relaksu, mała architektura, - budowa oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu, b) Przebudowa terenu oznaczonego symbolem 04 KD-D (ul. Kilińskiego) polegająca między innymi na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników oraz linii oświetleniowej, c) Przebudowa terenu oznaczonego symbolem 06 KD-D (ul. Traugutta) ) polegająca między innymi na: - przebudowie nawierzchni jezdni i chodników , - przebudowie linii oświetleniowej, - budowie brakującej infrastruktury technicznej (sieć centralnego ogrzewania), d) Zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolami 9 K-PM i 07 KD-D (Plac Niepodległości), w tym między innymi: - nowe zagospodarowanie Placu Niepodległości, - przebudowie nawierzchni jezdni i chodników, - przebudowie linii oświetleniowej, - urządzenie skweru zieleni, w tym fontanna, miejsca relaksu, mała architektura, - zmiana lokalizacji istniejącego pomnika, - budowa oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu, e) Zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolami 08 KD-D i KD-KX, w tym między innymi: - budowa brakującej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, linia oświetleniowa, sieć centralnego ogrzewania), - budowa nawierzchni jezdni i chodników, - rozbiórka kolidującej istniejącej zabudowy, - mała architektura, Poza podstawowymi elementami tzw. małej architektury należy przewidzieć między innymi, stojaki rowerowe, samoobsługowy punkt naprawy rowerów, strefę wi-fi (ławki z funkcją wi-fi, możliwością ładowania telefonów komórkowych itp.) , strefę dla matek z dziećmi/seniorów. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w tym: a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia + wykaz właścicieli gruntów, b) dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych– 3 egz. c) koncepcji architektoniczno-budowlanej – 3 egz. d) projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-budowlanej: projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem – 5 egz. projektu architektoniczno-budowlanego terenu objętego opracowaniem w tym między innymi: projektu rozbiórki kolidującej istniejącej zabudowy – 5 egz. projektu zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej (woda, ks, kd, c.o., energia elektryczna, oświetlenie terenu, monitoring) – po 5 egz., projektu nawierzchni dróg, chodników i parkingów – 5 egz., projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia – 5 egz., e) projektów wykonawczych - stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych dla wszystkich branż w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych – po 5 egz. f) przedmiarów robót dla wszystkich branż – po 3 egz. g) kosztorysów inwestorskich dla każdej branży wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – po 3 egz. h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży – po 3egz., i) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 3egz., 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych przepisami prawa warunków technicznych i uzgodnień na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim: a) w zakresie branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej uzgodnienie Zarządcy Dróg tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Grajewo, b) w zakresie branży sanitarnej uzgodnienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, c) w zakresie branży ciepłowniczej uzgodnienie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie, d) w zakresie branży elektrycznej uzgodnienie PGE Rejon Energetyczny w Łomży, e) uzgodnienie z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, f) i innych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt wszystkich uzgodnień ujęty jest w wynagrodzeniu określonym w § 5 wzoru umowy. 3.Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy realizowana jest w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. 4. Wszystkie powyższe opracowania (z wyjątkiem podkładu geodezyjnego) należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD wg następujących zasad: kompletny opis techniczny i dokumentację projektową w formacie .doc i .pdf; przedmiar robót w formacie .xls i .pdf; kosztorys inwestorski w formacie .kst lub .ath; dopuszczalne są załączniki graficzne w formacie .jpg lub .tif; należy dołączyć spis wszystkich plików z krótkim opisem ich zawartości w pliku o nazwie „spis.pdf”. 5. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z : ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) z późn. zmianami. 6. Dokumentacja projektowa powinna: być wykonana w stanie kompletnym z punktem widzenia celu jakiemu ma służyć, posiadać wymagane uzgodnienia i opinie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, określać technologie, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, tak określać przedmiot zamówienia aby nie był on opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne” wraz z wykazaniem warunków równoważności. Opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 7. Projektant zobowiązany jest do systematycznego konsultowania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych, szczególnie w kwestiach rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, w szczególności do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-budowlanej przedmiotu zamówienia. Z uwagi na modelowy charakter projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” Projektant jest zobowiązany do uczestniczenia w konsultacjach społecznych skierowanych do mieszkańców i użytkowników terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego i Placu Niepodległości. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnego/elektronicznego zgłaszania opinii i wniosków oraz co najmniej 1 otwartego spotkania z mieszkańcami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. E. Plater 15/5
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160601.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160601.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-12-05