Ogłoszenie nr 500023674-N-2017 z dnia 05-09-2017 r. o udzieleniu zamówienia - Kompleksowe ubezpieczenie mienia , następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Miasta Grajewo oraz części jego jednostek organizacyjnych na okres 18.08.2017 - 17.08.2018

Ogłoszenie nr 500023674-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Kompleksowe ubezpieczenie mienia , następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Miasta Grajewo oraz części jego jednostek organizacyjnych na okres 18.08.2017 - 17.08.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 559724-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803. 
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl 
Adres profilu nabywcy: bip.um.grajewo.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia , następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Miasta Grajewo oraz części jego jednostek organizacyjnych na okres 18.08.2017 - 17.08.2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WO.253.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66516000-0, 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113143.00 
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 3 
Kod pocztowy: 19-300 
Miejscowość: Ełk 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105214.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105214.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254010.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych miasta Grajewo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1100.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vinna Insurance Group, reprezentowany przez INS Group Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Warszawska 21/12 
Kod pocztowy: 25-512 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1035.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1035.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1250.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27300.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162 
Kod pocztowy: 02-342 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24730.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23023.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26324.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-09-06