Ogłoszenie nr 500000602-N-2017 z dnia 2017-06-22 o zmianie ogłoszenia pn.: „Budowa nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie”

Ogłoszenie nr 500000602-N-2017 z dnia 22-06-2017 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525982-N-2017 
Data: 06/06/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803. 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popiełuszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej, 
W ogłoszeniu powinno być: Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popiełuszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 30.06.2017 r. do godz. 12:00 na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie” 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 05.07.2017 r. do godz. 12:00 na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-30, godzina: 12:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-5, godzina: 12:00, 
Ogłoszenie nr 500000602-N-2017 z dnia 22-06-2017 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525982-N-2017 
Data: 06/06/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803. 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popiełuszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej, 
W ogłoszeniu powinno być: Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popiełuszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 30.06.2017 r. do godz. 12:00 na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie” 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 05.07.2017 r. do godz. 12:00 na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-30, godzina: 12:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-5, godzina: 12:00, 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-06-22

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-06-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-06-22