Ogłoszenie nr 334605 - 2016 z dnia 2016-11-02 o udzieleniu zamówienia pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie

Ogłoszenie nr 334605 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.
Grajewo: Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 312416-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.um.grajew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Roboty drogowe a) nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+ 256 do 0+551, z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, b) wjazdów na posesję na odcinku od km 0+256 do 0+551, z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, ograniczonych obrzeżami betonowymi 8x30cm wtopionymi, c) chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm, na odcinku od km 0+256 do 0+551, d) oznakowania poziomego i pionowego, e) wycinki 6 szt. drzew. 2) kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 klasy min SN8 od istniejącej studni oznaczonej numerem 8' do studni oznaczonej nr 29' , oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej szt. 6 do granicy działki z rur PVC Ø160 min. SN8., 3) kanalizacji deszczowej od istniejącej studni Nr 23 do studni Nr 30 plus 3 m z rur Ø 300 i Ø 400 PP strukturalnych dwuściennych SN8, przykanalików rur Ø 200 PP strukturalnych dwuściennych SN8 ,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT363070.97
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Przesiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska,  ,  ul. Robotnicza 6,  19-200,  Grajewo,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 523245.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 523245.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2016-11-02

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-11-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-11-02