Ogłoszenie nr 331892 - 2016 z dnia 2016-10-27 r. o udzieleniu zamówienia pn. Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)

Ogłoszenie nr 331892 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.
Grajewo: Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 312415-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803, e-mailsekretariat@um.grajewo.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.grajewo.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.um.grajewo.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1) roboty drogowe w ul. Leśnej na odcinku od km 0+000 do km 0+425,92 polegające na: a) wycince drzew wraz z karczowaniem pni, b) wykonaniu nawierzchni drogowej - ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 9 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowano mechanicznie gr. 20 cm - warstwa odsączająca gr. 10 cm - humusowanie z obsianiem skarp, c) wykonaniu chodnika o szerokości 2,0 m (po stronie prawej) i zjazdów - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, d) oznakowaniu drogowym pionowym i poziomym e) przebudowie infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grzybową f) przebudowie linii telekomunikacyjnej 2) roboty drogowe w części ul. Grzybowej na odcinku od km 0+000 do km 0+067 polegające na: a) wykonaniu nawierzchni drogowej - ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, - humusowanie z obsianiem skarp, b) wykonaniu chodników i zjazdów - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, c) oznakowanie drogowe pionowe 3) roboty drogowe w części ul. Przekopka na odcinku od km 0+000 do km 0+061 polegające na: a) wykonaniu nawierzchni drogowej - ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, b) wykonaniu zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 4) kanalizacja deszczowa w ul. Leśnej z rur PCV Ø 250 mm na odcinku od studni nr D31 do studni nr D34, wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych, wykonaniu wpustów krawężnikowych z osadnikiem, 5) kanalizacja deszczowa w ul. Grzybowej z rur PCV Ø 400 mm na odcinku od studni nr D27 do studni nr D19, wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych, wykonaniu wpustów krawężnikowych z osadnikiem, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i montaż studni osadnikowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT904990.37
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska ,  unirol.grajewo@wp.pl,  ul. Robotnicza 6,  19-200,  Grajewo,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1069272.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1069272.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1470192.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ok. 30%
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2016-10-27

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-10-27

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-10-27