Ogłoszenie Nr 145435 - 2016 z dnia 2016-07-20 - o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie.

Grajewo: Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 145435 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86465 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie wraz z przyłączem ciepłowniczym mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynku objętego zamówieniem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Realizacja przedmiotu zamówienia polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót: a) roboty rozbiórkowe i montażowe, b) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, e) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, f) wykonanie przyłącza budynku do sieci cieplnej, g) wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, h) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, ul.Konopska 38, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 767252,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 751090,21

  • Oferta z najniższą ceną: 751090,21 / Oferta z najwyższą ceną: 884589,42

  • Waluta: PLN .

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2016-07-20

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-07-28