Ogłoszenie Nr 111147 - 2016 z dnia 2016-06-30 - o udzieleniu zamówienia - Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej w Grajewie

Grajewo: Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 111147 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120026 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej w Grajewie polegające na budowie: 1) kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 300 mm, Ø 400 mm i Ø 500 mm na odcinku od studni nr D2 do studni nr D11- wg dokumentacji z 2009 r., 2) kanalizacji deszczowej z rur PP Ø 600 mm na odcinku od studni nr D2 do studni nr D9 - oraz odcinka W-D1 wraz z przebudową wylotu - wg dokumentacji z 2014 r., 3) sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Ø 110 mm na odcinku A-B wraz z likwidacją, zasypaniem istniejącego rowu otwartego -wg dokumentacji z 2014 r., 4) linii oświetleniowej składającej się z 4 słupów oświetleniowych stalowych wraz oprawami sodowymi 150 W oraz 1 słupa oświetleniowego żelbetowego wraz z oprawą sodową 100 W - wg dokumentacji z 2009 r. i 2014 r., 5) kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 600 mm na odcinku od studni nr S2 do studni nr S2a - wg dokumentacji z 2009 r.,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek, Nowa Wieś Ełcka, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 580703,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 367894,70

  • Oferta z najniższą ceną: 367894,70 / Oferta z najwyższą ceną: 569564,44

  • Waluta: PLN .

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2016-06-30

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-07-28