Obwieszczenie nr 500007088-N-2017 z dnia 2017-08-03 o udzieleniu zamówienia pn. Budowa nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie.

Ogłoszenie nr 500007088-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 525982-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500001707-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl/ 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
http://bip.um.grajewo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI.7013.12.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popiełuszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (km 0+000 – 0+100), - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (km 0+000 – 0+100), - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr.15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego”. c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 948551.99 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska - Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG sp. z o.o. - Parnter Konsorcjum 
Email wykonawcy: unirol.grajewo@wp.pl 
Adres pocztowy: ul.Robotnicza 4 
Kod pocztowy: 19-200 
Miejscowość: Grajewo 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1242711.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1241711.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1824541.04 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-08-03

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-08-03