Informacja z sesji otwarcia ofert Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”

Grajewo, dnia 28.10.2019 r.

 

PŚ.271.5.2019                                                                                                  

                                                       Informacja z sesji otwarcia ofert            

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.10.2019 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Miasto Grajewo przekazuje informację z sesji otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
  1. 740,00 zł brutto na I część zamówienia;
  2. 600,00 zł brutto na II część zamówienia;
  3. 750,00 zł brutto na III część zamówienia;
  • Zestawienie złożonych ofert, które wpłynęły do dnia 25.10.2019 r. do godz. 10:00 wraz
    z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty /zł brutto/

Cykl trwania prac projektowych /w dniach/

część zamówienia nr 1

część zamówienia nr 2

część zamówienia nr 3

1.

Architektura Projekt – Jurkiewicz Ireneusz

ul. Słowackiego 19/4, 59-300 Lublin

-

-

30.012,00

30 dni

2.

ARCH-POINT Wojciech Chudy

ul. Traugutta 12 E, 77-300 Człuchów

38.500,00

-

-

30 dni

3.

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

73.800,00

49.200,00

98.400,00

30 dni

4.

Studio Architektury Gamma sp. z o.o.

ul. Opolska 15, 15-549 Białystok

-

23.370,00

49.000,00

30 dni

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji,
tj. od 28.10.2019 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2019-10-28

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-10-28

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-10-28