Informacja z sesji otwarcia ofert zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja III"

PŚ.271.4.2019

Grajewo, dnia 15.07.2019

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja III". Otwarcie ofert nastąpiło dnia 12.07.2019 o godz. 12:15.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuję informacje z sesji otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 24.600,00 zł brutto na każdą z części zamówienia – łącznie 98.400,00 zł brutto
  • Zestawienie złożonych ofert, które wpłynęły do dnia 12.07.2019 r. do godz. 12:00 wraz z informacją o wykonawcach, cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Część zamówienia nr 1

Cena oferty

/zł brutto/

Część zamówienia nr 2

Cena oferty

/zł brutto/

Część zamówienia nr 3

Cena oferty

/zł brutto/

Część zamówienia nr 4

Cena oferty

/zł brutto/

Cykl trwania prac projektowych

/w dniach/

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13,

85-303 Bydgoszcz

Adres korespondencyjny: ul. Lubelska 19, 85-326 Bydgoszcz

14.760,00

8.610,00

14.760,00

14.760,00

Wszystkie części: 30

2

Biuro Projektowe „DOM-BUD” ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki

 

14.580,00

14.580,00

14.580,00

14.580,00

Wszystkie części: 45

3

Pracownia Audytorska Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

14.760,00

12.300,00

12.300,00

12.300,00

Część nr 1: 60

Część nr 2: 30

Część nr 3: 30

Część nr 4: 60

4

Powersun Sp. z o.o.,

ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

Adres korespondencyjny:

ul. Diamentowa 2C, 20-447 Lublin

29.520,00

29.520,00

29.520,00

29.520,00

    Wszystkie części: 30

5

TUZIN Pracownia Architektury Hubert Ziniewicz,

ul. Gdańska 5/3, 19-300 Ełk

30.194,00

28.349,00

30.194,00

30.194,00

Wszystkie części: 60

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-07-15

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-07-15

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-07-15