Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie z budżetu Miasta Grajewo działań z zakresu Inicjatyw Lokalnych

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza nabór wniosków o wsparcie z budżetu Miasta Grajewo działań z zakresu Inicjatyw Lokalnych zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr L/381/18 Rady Miasta Grajewo w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 634/18 z dnia 2018-09-04 w sprawie procedur dotyczących wykonania uchwały nr L/381/18 Rady Miasta Grajewa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Nabór wniosków trwa od 10 września do 10 października 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 634/18 z dnia 2018-09-04 w sprawie powiadomienia mieszkańców Grajewa o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych

 

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ten cel to 22 tysiące złotych.

 

Inicjatywa lokalna jest jedną z form współpracy Miasta Grajewo z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Grajewa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie miasta Grajewo.

 

Zgłaszane pomysły muszą wpisywać się z niżej wymieniony zakres realizacji zadań publicznych:
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– działalności charytatywnej;
-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
-działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
– ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego;
– rewitalizacji.

 

Wnioski można składać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, z dopiskiem: „Nabór wniosków na Inicjatywę Lokalną” lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, w godzinach pracy tut. Urzędu.

 

Wniosek stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 603/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
29 maja 2018 r. w sprawie procedur dotyczących wykonania uchwały nr L/381/18 Rady Miasta Grajewa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Informacje dot. naboru zamieszczono na stronie:

- miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo pod adresem www.bip.um.grajewo.pl

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2018-09-10

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-09-10

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2018-09-10