Ogłoszenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 23-07-2018 r. o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr LII/397/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Komitet Rewitalizacji wspiera działania Burmistrza Grajewa w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, a także sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z wdrażaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027” oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na obszarze Miasta Grajewo.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie do 16 osób, w tym:

  • 2 osoby będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji,
  • 2 osoby będące przedstawicielami podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji,
  • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie miasta Grajewo), prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji lub na rzecz tego obszaru,
  • 2 prowadzące działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
  • 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • 2 mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji,

 Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też: 

  • 2 przedstawicieli Rady Miasta Grajewo,
  • 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo lub jednostek miejskich,

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 13 sierpnia 2018 r. włącznie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  2. Bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji  upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji , a prace w nim będą miały charakter społeczny. Członkowie Komitetu będą się zbierali co najmniej dwa razy w roku.

Deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Grajewa. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo zgodnie limitami osobowymi określonymi w Uchwale.

 Informacje dot. naboru zamieszczono na stronie:

- miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl

- rewitalizacji Centrum Grajewa www.rewitalizacja.grajewo.pl

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo pod adresem www.bip.um.grajewo.pl

 

 Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2018-07-23

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-07-23

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2018-07-23