Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Burmistrz Miasta Grajewo, na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566),

zawiadamia

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, dostarcza opinii, które będą pomocne przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 – 2027, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Grajewo nr XLVIII/370/18 z dnia 9 marca 2018 r., a także podczas oceny przebiegu procesu rewitalizacji Miasta Grajewo.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w formie:

1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie Miasta Grajewo www.grajewo.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja Grajewa”), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo– www.bip.um.grajewo.pl (obowiązuje data wpływu)

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@um.grajewo.pl,

b) w formie papierowej:

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo(decyduje data wpływu),

- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo w godzinach pracy tut. Urzędu

2. Zbierania uwag ustnych w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.

3. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (Strażacka 6A, 19-200 Grajewo).

Projekt uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 4 maja 2018 r.:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo– bip.um.grajewo.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja”) oraz na stronie Miasta Grajewo www.grajewo.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja Grajewa”),

b) w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a) z datą wpływu po dniu 28 maja 2018 r.,

b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkań z interesariuszami rewitalizacji).

Burmistrz Miasta Grajewo

Dariusz Latarowski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2018-04-27

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-05-04

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2018-04-27