Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Miasto Grajewo zamierza opracować i realizować na swoim obszarze program rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Działania rewitalizacyjne Miasto zamierza prowadzić w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo, opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777).

Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią jej zadania własne. Zadania te Miasto zamierza prowadzić w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie (partycypacja społeczna).

Miasto Grajewo przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji, zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami w ustawie, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

 1. gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
 2. środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
 3. przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie 
  w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),
 4. technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, 
  w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 
  w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym Miasto zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 % powierzchni miasta, ani zamieszkały przez więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych wyżej negatywnych zjawisk. Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji Rada Miasta wyznaczy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.

Mając na uwadze powyższe informuję, że w terminie od 20.01 2017 r. do 22.02.2017 r. będzie udostępniony projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo.

Konsultacje powyższej uchwały będą prowadzone w następujących formach:

 

 1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami mające na celu konsultacje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Termin spotkania: 20 stycznia 2017 r. godz. 15.30

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A

 

 1. 20.01.2017- 22.02.2017 r. Poddanie opiniowaniu przez mieszkańców projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Grajewo zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.grajewo.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu,

 

 1. 20.01.2017- 22.02.2017 r. Zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Marta Borkowska - Referat Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.

 

Materiały, tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Grajewo, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej  pod adresem http://bip.um.grajewo.pl
 • na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem  www.grajewo.pl 
 • w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 20 stycznia 2017 r. oraz po dniu 22 lutego 2017 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych).

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2017-01-20

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2017-01-20